Рішення сільської ради

                       

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

Про  затвердження Програми соціально- економічного, культурного

та духовного розвитку сіл Літочки, Соболівка на 2020 рік

     Заслухавши інформацію сільського голови Гайдака Михайла Васильовича про   Програму соціально-економічного, культурного та духовного розвитку населених пунктів  на 2020 рік, керуючись ст.26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

          1.Затвердити Програму  соціально- економічного, культурного та духовного розвитку сіл Літочки, Соболівка на 2020 рік.Програма додається.

          2.Реалізовувати заходи, спрямовані на створення правових, фінансових, соціально-економічних та організаційно-господарських умов розвитку населених пунктів, створювати умови для гармонійного розвитку молоді, виховання відповідальності перед суспільством.

 

         Сільський  голова                                                 М.Гайдак

 

 

 

 

 с. Літочки

 17 грудня  2019 року

 № 252  - ХХХ –УІІ

    Затверджено

рішенням ХХХ сесії 7 скликання

    Літочківської сільської ради

    №  252   від 17.12.2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

соціально - економічного, культурного і духовного розвитку

сіл Літочки, Соболівка на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Паспорт

Програми соціально - економічного, культурного і духовного розвитку     

                             сіл Літочки, Соболівка на 2020 рік

 

 

1.       

Ініціатор розроблення Програми

 

Літочківська сільська рада

Броварського району

2.       

Розробник Програми                   

Літочківська сільська рада

Броварського району

3.       

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Літочківської сільської ради

 

4.       

Співвиконавці Програми                 

Спеціалісти виконавчого комітету сільської ради

 

5.       

Термін реалізації Програми       

2020  рік

 

6.       

Перелік бюджетів, що                

беруть участь у виконанні Програми

 

Місцевий бюджет Літочківської сільської ради та інші джерела фінансування , не заборонені чинним законодавством

 

7.       

Загальний обсяг фінансових ресурсів,  необхідних для реалізації Програми, всього

 

Відповідно до додатків  до Програми

8.       

Нормативно правові акти

-

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування”

 

    Програма соціально-економічного і культурного розвитку с.Літочки, Соболівка  на 2020 рік  розроблена   на основі положень Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування",   “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про основи містобудування”, “Про планування і забудову територій”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку  та складання проекту державного бюджету”, методичних рекомендацій Броварської районної державної адміністрації  з урахуванням науково-технічного, інвестиційного і виробничого потенціалу територіальної громади, можливостей забезпеченості її матеріально-технічними та фінансовими  ресурсами

    Програма є комплексною системою завдань та засобів їх виконання на 2020 рік, що визначає цілі та стратегію розв'язання соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів економічного – соціального, культурного і духовного  розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників.

     Програма направлена на:

- реалізацію заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських умов розвитку громади, розв’язання соціально-побутових проблем населення його соціального захисту;

- гармонійний та скоординований розвиток підприємництва, економіки та інфраструктури територіальної громади;

- скоординовану роботу сільської ради, виконавчого комітету, громадських і релігійних організацій, навчальних закладів та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формування здорового способу життя

- створення умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення їх потреб в професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, виховання відповідальності перед суспільством та високої духовності;

- забезпечення  стабільного і ефективного функціонування комунального господарства, матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та духовності.

 

 

1.Соціальна сфера,соціальний захист населення

         Для збереження і відродження села, поліпшення якості тапродовження тривалості життя населення, забезпечення сучасних умов проживання Літочківською територіальною громадою передбачено здійснення  ряд практичних заходів.Особливого значення в умовах ринкових перетворень набули питання соціального захисту та соціального забезпечення мешканців населених пунктів територіальної громади.  Під опікою будуть залишаються, перш за все, найменш захищені верстви населення, яким держава гарантує мінімальні соціальні і матеріальні блага. 

Тому, постійна увага виконкому сільської ради буде прикута до соціального захисту саме цих верств населення. Соціальна підтримка малозабезпечених громадян  буде проводитись відповідно до комплексної програми “Турбота”. Її мета – вирішення питань організаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового обслуговування малозабезпечених громадян, в тому числі, ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни і праці, самотніх громадян похилого віку, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних та малозабезпечених сімей, які не в змозі забезпечувати себе за рахунок власної трудової діяльності. Одним із важливих напрямів соціального захисту сімей з низькими доходами залишається допомога по Програмі житлових субсидій.

 

2. Енергозабезпечення та енергозбереження

        В Україні розроблений ефективний механізм стимулювання впровадження енергозберігаючих міроприємств.Виконавчий комітет сільської ради буде проводити роз’яснення населенню щодо установки і реконструкції індивідуальних систем опалення на більш енергозберігаючі та енергоефективні.

3. Гуманітарна сфера

           Розбудова суверенної, демократичної, правової держави потребує від органів місцевого самоврядування, громадських та релігійних органів вжиття заходів для розвитку у громадян духовності, виховання патріотизму, поваги та вивчення культурно - історичної спадщини рідного села. Тому виконавчий комітет сільської ради в 2019 році буде працювати над формуванням всебічно розвиненої, освіченої особистості,здатної до самовдосконалення, виховання у неї почуття відповідальності, високої духовності. Буде здійснюватись координація діяльності   громадських, релігійних організацій, навчальних та культурно-просвітницьких закладів, пов'язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формуванням здорового способу життя та запобігання негативному впливу на свідомість громадян інформації, що містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління та пияцтво. Реалізація Програми  в частині розвитку духовності буде здійснюється шляхом:

координації та сприяння активізації роботи Будинку культури,сільського клубу, релігійної громади, громадських організацій спрямованої на впровадження в суспільну свідомість здорового способу життя, християнських цінностей, збереження   та вивчення місцевої культурної та духовної спадщини;

пропаганди здобутків національної культури та духовної спадщини,
відродження національних свят та обрядів, популяризація спортивни заходів;

    Проведена робота  дозволить забезпечити створення умов для реалізації творчого потенціалу населення села,особливо молоді, спрямування її на духовне, моральне, фізичне та культурне становлення і самовдосконалення.збільшення кількості громадян, які займатимуться різними видами творчості, культурно-освітньої та спортивно-масової роботи, пропагандою християнських цінностей, що сприятиме підвищенню рівня соціальної стабільності, забезпеченню зниження рівня злочинності. Поширення духовної інформації, зумовить  необхідність підвищення рівня християнської освіченості громадян, організації виховної, культурно-спортивної роботи відповідно до сучасних потреб суспільства

4. Охорона здоров’я

Стан здоров’я населення громади  характеризує його трудоресурсний потенціал, зумовлює рівень продуктивності праці в суспільстві та значною мірою впливає на перспективи його соціально-економічного розвитку. Тому одним з основних  напрямів діяльності виконкому сільської ради  буде задоволення потреб населення в отриманні медичних послуг. 

Нинішня мережа медичних закладів (два фельдшерсько-акушерських пунктів) восновному задовольняє потребу в них населення громади.

Впроваджено в систему охорони здоровя первинну медицину,зокрема і на території сіл Літочки та Соболівка.

 

5. Культура і туризм,молодіжна політика

Пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку громади  в галузі культури будуть збереження, відродження і розвиток української національної культури, зміцнення і примноження культурного потенціалу в селі, поліпшення естетичного виховання молоді. Створення колективу художньої самодіяльності забезпечення їх костюмами, записами  фонограм.Буде забезпечено умови для проведення загальносільських свят: День села, Різдвяні свята, "Відлуння Чорнобиля", День Перемоги, " Діти наше майбутнє","Мій рідний край, моя земля", День Незалежності та інші свята. Мета цих заходів - розкриття творчого потенціалу та підтримка потягу до мистецтва різних верств населення, відродження українських народних традицій, звичаїв та обрядів, збереження національної культурної спадщини, організація дозвілля й урізноманітнення форм культурного обслуговування населення села.

На виконання Програми розвитку культури територіальної громади    на 2020 рік буде приділена значна увага  зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури.

 

6.Житлово-комунальне господарство, розвиток інфраструктури населених пунктів сільської ради.

Для збереження і відродження сіл, забезпечення сучасних умов проживання та розвитку інфраструктури населених пунктів на території Літочківської сільської ради на 2020 рік передбачено здійснити ряд практичних заходів, а саме:

6.1. Реконструкція вуличного освітлення по вул.Шевченка в с.Соболівка:

орієнтовна вартість – 300 тис.грн., кошти районного бюджету та інших джерел .

6.2.Будівництво дороги з твердим покриттям в с.Літочки, вул.Шевченка: орієнтовна вартість – 1 млн. грн. за кошти інших джерел, не заборонених законодавством.

6.3.Ремонт доріг  в с.Соболівка,по  вул.Шевченка, Парненська, Рибальська:

орієнтовна вартість – 600 тис. грн. за кошти інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Невід’ємною частиною Програми економічного і соціального розвитку Літочківської сільської ради є безумовне виконання  цільових програм:

Програма розвитку місцевого самоврядування на території сільської ради на 2019-2023 роки;

Програма  благоустрою населених пунктів Літочківської сільської  на  2019-2023 роки.

      Програма заходів по ліквідації сміттєзвалищ на території Літочківської сільської ради на 2019 -2020 роки.

      Програма «Турбота» на 2019-2020 роки .

      Програма літнього відпочинку та  оздоровлення дітей на 2019-2020  роки

 

7. Фізична культура і спорт

  Відповідно до затвердженої цільової комплексної програми "Фізичне виховання – здоров’я нації" передбачається і надалі посилення ролі фізичного виховання, його оздоровчої спрямованості у всіх навчально-виховних закладах,сприяннястворенню спортивного клубу, підготовці інструкторів по спорту, організації роботи гуртків за інтересами і підтримка їх діяльності, заплановано встановлення спортивного майданчика.

8.Охорона навколишнього природного середовища       

Охоро́на довкі́лля це система заходів щодо раціонального  використання  природних  ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки. Це сукупність державних, адміністративних, правових, економічних, політичних і суспільних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення і збереження природних ресурсів землі, обмеження негативного впливу людської діяльності на навколишнє середовище.Програмою заплановано проведення серед населення роз»ясень, попереджень, проведення заходів, які необхідні для забезпечення раціонального використання природних ресурсів.

9. Розвиток підприємництва.

          На території громади працюють 7 магазинів.

В наступному році продовжиться робота спрямована на підтримку ринкових реформ, захист прав споживачів, упорядкування розміщення торгових об'єктів, посилення контролю за дотриманням вимог законодавства при здійсненні купівлі та продажу товарів.

Робота в галузі побутового обслуговування буде проводитись в напрямку сприяння роботі підприємств, що надають важливі види послуг населенню та стимулювання створення нових приватних підприємств побутового обслуговування. Планується ввести в дію перукарню та взуттєву майстерню.   В територіальній громаді  у 2020 році прогнозується збільшення   суб’єктів підприємницької діяльності .

10. Будівельна  та  інвестиційна діяльність

          Сільська рада  буде продовжувати працювати  в напрямку  залучення інвестицій в економіку громади та     цілеспрямовано  створювати всі необхідні умови щодо інвестиційного клімату.  Виходячи з розуміння того, що проблеми в економіці і в соціальній сфері можна вирішити лише тоді, коли працює виробництво, постійно створюються додаткові робочі місця, коли люди отримують гідну заробітну плату, а в казну громади справно надходять податки і платежі.

На виконання Програми щодо залучення інвестицій і поліпшення інвестиційного клімату в районі на 2020 рік сільською громадою будуть створені зона  пріоритетного інвестування - зона житлової забудови.

У 2017 році  п   ирішення проблеми будівництва в селі доріг з т

11. Розвиток реального сектору економіки, агропромисловий комплекс

Головним напрямком діяльності промислових підприємств буде організація виробництва на високому технологічному рівні, що зможе забезпечити збалансованість економіки та задоволення потреб населення. В селі Літочки працює цех по переробці молочної продукції. На території громади проводиться  вирощування основних  сільськогосподарських культур: пшениця, жито, ячмінь, овес .

12. Транспортне обслуговування, зв’язок  та інформатизація

    Перевезення пасажирів до населеного пункту  здійснюється  щоденно 26 рейсами.  Існуюча транспортна мережа розроблена з урахуванням побажань жителів району. Перевезення пасажирів автобусами  на приміських  та районних маршрутах здійснюється на конкурсній основі. Автобусні зупинки облаштовані.Майже до половини будинків підведений інтернет (оптиковолокнистий кабель).

13. Фінансове забезпечення Програми

Літочківська сільська рада забезпечуватиме здійснення заходів щодо виконання Програми за рахунок коштів місцевого бюджету, централізованого забезпечення виконання програм, а також за рахунок коштів благодійних внесків підприємств всіх форм власності, що знаходяться на території сільської ради та коштів благодійних організацій.

 

14. Координація та контроль  за  ходом виконання  Програми

Контроль та  координацію за ходом виконання  Програми  здійснює  виконавчий комітет  Літочківської сільської  ради.

 

15.Очікувані  результати  виконання  Програми

Виконання Програми дасть  змогу покращити гармонійний таскоординований розвиток населених пунктів Літочківської сільської ради, всіх організацій  і  установ , навчальних  та культурно-просвітницьких закладів, розташованих  на  її  території. Зміцнить матеріально-технічну базу закладів освіти і  культури. Сприятиме зростанню добробуту та підвищенню життєвого рівня населення територіальної громади.

 

 

 

Сільський голова                                                                          М.Гайдак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

Про внесення змін до рішення ХХІV сесії сільської ради VІI скликання від  21 грудня 2018 року № 208 “Про бюджет Літочківської                                                                                                                                                                                                                                                                                         сільської ради  на  2019 рік” та додатків до нього

      Розглянувши пропозиції головного бухгалтера, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу, сільська рада 

                                                в и р і ш и л а:

     1.Внести наступні зміни до рішення ХХІV сесії сільської ради VII скликання від 21 грудня 2018 року № 208 “Про бюджет Літочківської сільської ради на 2019 рік”:

          1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри цифри “946900,00”,“944900,00,

2000,00”,  замінити на “1222500,00”, “ 1031500,00, 191000,00   .

          1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “946900,00”,“944900,00,

2000,00”,  замінити на “1243355,00”, “ 1052355,00, 191000,00         

     1.3. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2019 року по загальному фонду сільського бюджету в сумі 20855,00 грн.:

- інші заходи, повязані із економічною діяльністю – 20855,00 грн .  

  2. Внести зміни у додаток  3  до рішення, виклавши його у новій редакції.

 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу .

 

Сільський голова                                                 М.Гайдак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Літочки

17 грудня  2019 року

№ 253-ХХХ –VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Пропозиції

 

про внесення змін до рішення ХХІV сесії сільської ради  VІI скликання від  21 грудня 2018 року № 208 «Про бюджет Літочківської сільської ради  на  2019 рік» та додатків до нього

 

Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», «Про місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами), згідно статті 78  пункту 7, 8  «Бюджетного кодексу України», внести зміни до бюджетних призначень  сільського бюджету Літочківської сільської ради :

                                              

                                                        Видатки

                                         Загальний  фонд

 

       1. Внести зміни до видаткової частини загального фонду сільського бюджету Літочківської сільської ради на 2019 рік в межах річних призначень , а саме :

        1.1.Зменшити видаткову частину по загальному фонду на суму 39840,00 грн. по КПКВКМБ  0110150 « Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі ї створення), міської, селищної, сільської рад» , а саме:

     -    КЕКВ  2275 ( оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг) на суму 39840,00 грн.

        1.2.Збільшити видаткову частину по загальному фонду на суму 39840,00 грн. по КПКВКМБ  0110150 « Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі ї створення), міської, селищної, сільської рад» ,

-         КЕКВ 2111 ( заробітна плата) на суму                                    27540,00 грн.

-         КЕКВ 2120 ( нарахування на заробітну плату) на суму          6110,00 грн.

-         КЕКВ 2210 ( предмети, матеріали, обладнання та інвентар) 6000,00 грн.

-         КЕКВ 2240 (оплата послуг)  на суму                                            70,00 грн.

-         КЕКВ 2800 ( інші поточні видатки) на суму                              120,00 грн.

 

            Сільський голова                                                      М. Гайдак

 

 

17 грудня  2019 року

 

 

ЛІТОЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________________________________

Рішення

                    

                                                          

 

         Про сільський бюджет Літочківської сільської ради  на 2020 рік
                                                          (10306512000)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Літочківська сільська рада Броварського району Київської області  вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі  682800,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 680800,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 2000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 682800,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 680800,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 2000,00 гривень;

повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду місцевого бюджету 0,00 гривень та повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету 0,00 гривень;

надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету -0,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету -0,00 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 205,00 гривень, що становить 0,03 % відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду сільських бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 72 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2020 рік":

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

Податок на майно;

Земельний податок;

Орендна плата за землю;

Єдиний податок;

Адміністративні збори та платежі;

Державне мито.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 статті 14, статтею 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільському бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2020 рік":

- надходження від орендної плати за користування комунальним майном;

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

- кошти від продажу земельних ділянок  несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статею 70 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату (код 2120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури (код 2240);

оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

оплату енергосервісу (код 2276);

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки (код 2281);

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації (код 2282);

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування (код 2282);

поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

поточні трансферти населенню (код 2700) ;

10.Надати повноваження сільському голові, щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах або шляхом придбання цінних паперів відповідною сільською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

11. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному  Кабінетом Міністрів України позик на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

4) оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13. Дозволити сільській раді протягом бюджетного періоду здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі сільського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету та в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні  видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

15. Доручити голові сільській  ради забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування  угод, передбачених Бюджетним кодексом України про прийняття-передачу видатків у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень.

16. Це рішення набуває чинності з 01.01.2020 р.

17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

18. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу. 

 

 

 

     Сільський голова                                               М.Гайдак

 

 

 

с.Літочки

17 грудня  2019 року

№ 254-ХХХ –VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

Про затвердження штатного розпису по апарату

сільської ради  на 2020 рік

 

 

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сесія Літочківської сільської  ради

 

                                  в и р і ш и л а :

 

 Затвердити штатний розпис по  апарату  сільської ради  в кількості  7 штатних одиниць згідно з додатком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Сільський голова                                                           М.В.Гайдак

 

 

 

 

 

 

с. Літочки

17 грудня  2019 року

№ 255  - ХХХ –УІІ

                                                                                         Затверджений

                                                                              рішенням ХХХ  сесії Літочківської

                                                                                         сільської ради УІІ скликання

                                                                                         від 17.12.2019 року № 255

 

                                            ШТАТНИЙ РОЗПИС

                            по апарату Літочківської сільської ради

                                вводиться в дію з 1 січня 2020 року

 

N з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад

(грн.)

Фонд заробітної плати на місяць (грн.)

1

2

3

4

5

1

Сільський голова

1

7000

7000

2

Секретар сільської ради

1

6100

6100

3

Бухгалтер

1

4600

4600

4

Спеціаліст ІІ категорії

( касир)

0,5

      3300

              3300

5

Спеціаліст

1

3100

3100

6

Спеціаліст І категорії (землевпорядник)

1

3400

3400

7

Прибиральник службових приміщень

0,5

1078

1078

8

Опалювач

1

     2156

2156

 

Усього за посадовими окладами

7

 

 

 

 Секретар сільської ради                                                 Г.В.Трубенок

 

 

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

Про прийняття до комунальної власності сільської ради

об’єктів нерухомого майна 

    Враховуючи лист  регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області , керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сесія Літочківської  сільської  ради 

                                                   ВИРІШИЛА:

    1.Прийняти до комунальної власності Літочківської сільської ради   об’єкти нерухомого майна , які перебувають на балансовому обліку сільської ради ,  а саме:

- приміщення Будинку  культури  в селі  Літочки, вул. Каштанова, 11 а  ;

- приміщення фельдшерського пункту в селі  Літочки, вул. Каштанова, 6 б ;

- приміщення  сільського клубу  в селі  Соболівка, вул. Шевченка, 6 а ;

    - приміщення фельдшерського пункту в селі  Соболівка, вул. Шевченка, 8 а.

2.Здійснити державну реєстрацію права комунальної власності на вищевказані об’єкти   нерухомого  майна.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з  питань планування бюджету, фінансів та цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу  .

         Сільський голова                                                  М.Гайдак

с. Літочки

 17 грудня  2019 року

 № 256  - ХХХ –УІІ

                                                         

                                    Літочківська сільська рада

                          Броварського району Київської області 

 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

Про план  роботи

сільської ради на 2020 рік

 

        Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Трубенок Галини Володимирівни та розглянувши  план роботи сільської ради на 2019 рік , керуючись п.7 частини 1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада  в и р і ш и л а :

2.     Затвердити план роботи сільської ради на 2020 рік. План роботи додається.

 

3.     Контроль за виконанням плану роботи сільської ради на 2020 рік  покласти на секретаря сільської ради Трубенок Г.В.

 

 

         Сільський  голова                                              М.В.Гайдак

 

 

 

 

с. Літочки

17 грудня 2019 року

№ 257    - ХХХ  -VІІ

ПЛАН    РОБОТИ

Літочківської сільської ради на 2020 рік

                                                           І квартал

1.Про затвердження звіту про виконання бюджету сільської ради за 2020 рік .

2. Про виконання Програми соціально- економічного, культурного та

 духовного розвитку населених пунктів за 2020 рік.

3.Земельні питання.

                                                        ІІ квартал

 1. Про  виконання заходів до Програми соціально-економічного,

     культурного та духовного розвитку за І півріччя 2020 року.

 2. Про виконання бюджету сільської ради за І півріччя 2020 року.

 3. Про встановлення місцевих податків  на території Літочківської сільської ради на 2020 рік.

 3.Земельні питання

                                                         ІІІ  квартал

 1. Про виконання Програми соціально-економічного, культурного та

духовного розвитку  за  9 місяців 2020 року.

2. Про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2020 року.

 3.Земельні питання .

                                                     ІУ квартал

 1.Про виконання Програми соціально- економічного, культурного та

 духовного розвитку населених пунктів за 2020 рік.

2.Про план роботи сільської ради на 2020 рік.

3.Земельні питання

              Секретар                                                          Г.Трубенок

 

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

Про  затвердження плану  діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

     Відповідно до статей 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою планування діяльності із прийняття рішень сільської ради, направлених на регулювання господарських відносин на території сільської ради, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, Літочківська сільська рада

                                       В И Р І Ш И Л А :

1.     Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, що додається.

     2. Проекти регуляторних актів попередньо розглядати в постійних комісіях сільської ради відповідно до профілю їх діяльності.

 

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу  .

 

 

       Сільський голова                                                         М.Гайдак

 

 

с. Літочки

 17 грудня  2019 року

 № 258  - ХХХ –УІІ

                                                                                                 Додаток

                                                                                                 Затверджено

                                                                                           рішення сесії № 258    -XIII-УІІ

                                                             від 17.12.2019

 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

 

Вид та назва проекту

Цілі

прийняття

Строки

підготовки

Відповідальні за

розроблення проекту

 

1

Рішення сесії сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Літочківської сільської ради  на 2020 рік»

Здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету, встановлення доцільності та обґрунтованості розмірів ставок місцевих податків та зборів, забезпечення відкритості та прозорості дій органу місцевого самоврядування

До 1 липня 2020 року

Постійна  комісія з питань планування бюджету, фінансів та цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу 

 

 

 

 

 

  Секретар сільської ради                                                     Г.Трубенок

 

 

 

 

 

 

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

Про скасування рішення сесій Літочківської сільської   ради «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки »

        Розглянувши заяви громадян , керуючись ст.25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ст.122,186-1 Земельного кодексу України, ст.346 ЦКУ, сільська рада  вирішила

1. Скасувати рішення сесій Літочківської сільської ради   «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» , а саме :

рішення №249.12 від 11.09.2019 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Терещенко Оксані Вікторівні»

рішення №249.22 від 11.09.2019 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Власенку Віталію Миколайовичу»

рішення №249.23 від 11.09.2019 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Власенку Олександру Миколайовичу»

рішення №76.2 від 26.01.2019 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Кулику Ігорю Юрійовичу»

2.Спеціалісту І категорії   Луценку І.В. провести  дії згідно чинного законодавства щодо  виконання даного рішення сесії.

                 Сільський голова                                                         М.Гайдак

с. Літочки

 17 грудня  2019 року

 № 259  - ХХХ –УІІ

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

                Про відмову від користування земельною ділянкою

    Розглянувши заяву гр. Полулященка Олександра Івановича  про відмову від земельної ділянки, відповідно до ст.141 Земельного кодексу України‘‘, ст.26 Закону України ’’Про місцеве самоврядування в Україні’’, сесія  Літочківської  сільської  ради

                                                 вирішила:


         1. Надати згоду гр. Полулященку Олександру Івановичу  на передачу у комунальну власність Літочківської сільської ради  земельної ділянки, розміром 0,0864 га ріллі , наданої для ведення особистого селянського господарства, розташованої  по  вул. Велика Зарічна в селі Літочки.

   3. Спеціалісту І категорії Луценку І.В. внести відповідні зміни до земельно - облікових даних.

   4. Контроль за виконання даного  рішення покласти на постійну  комісію сільської ради  з питань   агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку та екології.

 

                  Сільський голова                                          М. Гайдак

 

 

с. Літочки

 17 грудня  2019 року

 № 260  - ХХХ –УІІ

                                                     

                                      Літочківська сільська рада

                         Броварського району   Київської області

 

                                                Р І Ш Е Н Н Я

Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою

щодо відведення  земельних  ділянок у власність

громадянам в межах с. Літочки , Соболівка

        Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та додані до  неї матеріали, керуючись т.26 ЗУ "Про місцеве  самоврядування в Україні", ст.,50 ЗК "Про землеустрій", ЗУ “ Про державний земельний кадастр”ст.118, 123, 186-1 Земельного кодексу України  сесія  Літочківської сільської ради Броварського району Київської області    в и р і ш и л а :

     1.Надати дозвіл громадянам на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам в межах сіл Літочки, Соболівка  згідно додатку.

     2.Рекомендувати громадянам звернутися до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

      3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити його згідно норм чинного законодавства України та проектного плану Літочківської сільської ради.

      4.Попередити громадян про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстровано з вини заявника (п.10 ст.24 ЗУ “ Про Державний земельний кадастр ”).

      5.Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не надає громадянам права володіти, розпоряджатися та користуватися вказаною ділянкою до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.

     6.Відмовити Круку Віктору Івановичу, Лашко Олександрі Миколаївні, Гордієнку Михайлу Васильовичу, Матвієнку Андрію Миколайовичу, Гайдаку Ігорю Миколайовичу  в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського господарства  в зв’язку з тим, що у графічних матеріалах, доданих до їхнього клопотання, не зазначено місце розташування земельних ділянок.

      7. Відмовити Салівон Віталію Івановичу про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в зв’язку з тим, що  дана  земельна  ділянка знаходиться в процесі приватизації іншим  громадянином.

 

         Сільський голова                                                     М. Гайдак

 

 

с.Літочки

17 грудня  2019 року

№ 261 -ХХХ –VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення   ХХХ  сесії 7 скликання

від  17.12. 2019 року № 261

                                                            С П И С О К

                           громадян, яким надано дозвіл на виготовлення

                           проекту землеустрою на земельні ділянки

_____________________________________________________________________________

№пп  :    Прізвище, ім'я, по батькові  :    Для будівництва     :   Для ведення    :  Для ведення

         :                                                     :    та обслуговування   :        ОСГ            : садівництва

         :                                                     :   житлового будинку  :                            :

1.       Алєксєєва Анна Юріївна                      ----                             0,0864                         --- 

2.       Рачин Євгеній Федорович                    __                              0,0406                         ---

3.      Мелькова Наталія Ігорівна                    ---                              0,0100                         ---

4.      Кулик Анастасія Вікторівна                 0,0700                          ---                              ---

5.      Терещенко Оксана Вікторівна                 ---                            0,0258                         ---

6.      Ковальчук Ірина Борисівна                      ---                             0,6000                         ---

 7.     Пез Андрій Миколайович                        ---                              0,1200                        ---

8.      Власенко Віталій Миколайович              ---                              0,0976                        ---

9.      Власенко Олександр Миколайович         ---                             0,1255                        ---

10.    Ремпуль Ольга Василівна                         ----                            0,0940                        ---

11.    Мала Ніна Василівна                                 ---                             0,0940                          ---

12.    Хоменко Сергій Іванович                          ---                             0,1900                         ---

13.   Хоменко Пелагея Павлівна                        ---                             0,1300                         ---

14 .  Кунашик Юрій Олегович                          ---                              0,2000                        ---

15.   Рак Олександр Борисович                         ---                              0,2500                       ---

 

              Секретар                                                                                Г.Трубенок

                                                    

                                      Літочківська сільська рада

                         Броварського району   Київської області

                                              Р І Ш Е Н Н Я

Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою

щодо відведення  земельної  ділянки під існуюче кладовище

        Розглянувши інформацію спеціаліста І категорії Літочківської сільської ради Луценка І.В. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки , яка знаходиться  під кладовищем , та додані до  неї матеріали, керуючись т.26 ЗУ "Про місцеве  самоврядування в Україні", ст.,50 ЗК "Про землеустрій", ЗУ “ Про державний земельний кадастр”ст.118, 123, 186-1 Земельного кодексу України  сесія  Літочківської сільської ради     в и р і ш и л а :

1.Надати дозвіл Літочківській сільській раді на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка знаходиться під кладовищем  в межах села Літочки  .

2.Рекомендувати Літочківській сільській раді звернутися до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки , яка знаходиться під кладовищем.

 3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити його згідно норм чинного законодавства України та проектного плану Літочківської сільської ради.

  4.Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  не надає Літочківській сільській раді права володіти, розпоряджатися та користуватися вказаною ділянкою до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.

         Сільський голова                                                 М. Гайдак

с.Літочки

17  грудня  2019 року

№ 262-ХХХ –VІІ

                                                      

                             Літочківська сільська рада

                  Броварського району   Київської області

                                ВИТЯГ із Р І Ш Е Н Н Я

 Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою

 щодо відведення  земельної ділянки в оренду

 Мельковій Наталії Ігорівні в межах с. Літочки

 Броварського району Київської області 

       Розглянувши заяву гр. Мелькової  Наталії Ігорівни  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та додані до  неї графічні матеріали, керуючись ст.26 ЗУ "Про місцеве  самоврядування в Україні", ст.,50 ЗК "Про землеустрій", ЗУ “ Про державний земельний кадастр”ст.118, 123, 186-1 Земельного кодексу України  сесія  Літочківської сільської ради Броварського району Київської області 

                                            в и р і ш и л а :

   1.Надати дозвіл  гр. Мельковій Наталії Ігорівні  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 0,0100 га  під об’єкт зовнішньої реклами  в с. Літочки   Броварського району Київської області.

   2.Рекомендувати гр. Мельковій Наталії Ігорівні звернутися до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

   3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити його згідно норм чинного законодавства України та проектного плану Літочківської сільської ради.

  4.Попередити гр. Мелькову Наталію Ігорівну  про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстровано з вини заявника (п.10 ст.24 ЗУ “ Про Державний земельний кадастр ”).

   5.Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  не надає гр. Мельковій Наталії Ігорівні   права володіти, розпоряджатися та користуватися вказаною ділянкою до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.

 

              Сільський  голова                                         М. Гайдак

 

с.Літочки

17 грудня  2019 року

 №  263 -ХХХ-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                       Літочківська сільська рада

                            Броварського району Київської області

                                          Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення

земельних  ділянок та передачу їх у власність громадянам в межах

сіл Літочки, Соболівка  Броварського району Київської області           

          Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок  садівництва за рахунок земель комунальної власності у власність громадянам, розташовані в с. Літочки, Соболівка , розроблені ФОП Кушнір В.В., ФОП Іващенко Т.В., ФОП Пучек О.М., КП «Бровари-землеустрій»,ТОВ «ДЗК ПЛЮС», ТОВ «Перша земельна агенція», ТОВ «ГеоФекторі», враховуючи Витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, керуючись ст.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.50 ЗУ “Про землеустрій” п. 5 ст.16 ЗУ “Про Державний земельний кадастр” ст.118,122,123,181-1 Земельного кодексу України, сесія Літочківської сільської ради

                                                 в и р і ш и л а  :                                                   

  1.Затвердити проекти землеустрою щодо  відведення земельних ділянок, для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського господарства та для колективного садівництва  за рахунок земель комунальної власності у власність громадянам, розташовані в селі Літочки та селі Соболівка, розроблені ФОП Кушнір В.В., ФОП Іващенко Т.В., ФОП Пучек О.М., КП «Бровари-землеустрій»,ТОВ «ДЗК ПЛЮС», ТОВ «Перша земельна агенція», ТОВ «ГеоФекторі».

   2.Передати  у  власність громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського господарства та для колективного садівництва,  земельні ділянки,розташовані в селі Літочки та селі Соболівка.

  3.Встановити, що вказаним земельним ділянкам присвоєно кадастрові номери.

  4.Громадянам приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

 

              Сільський голова                                                   М. Гайдак

 

с.Літочки

17 грудня  2019 року

№ 264-ХХХ –VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток                                                                                                                                                                       

                 до рішення  ХХХ сесії УІІ скликання

                      від 17. 12.2019 р.№ 264

 

                                                           С  П  И  С  О  К

                                       громадян, яким затверджено проект землеустрою

                                       щодо складання документів, що посвідчують

                                      право власності на земельні ділянки

 

 

 

№пп  :      П.І.П.                                    :  Для    ОЖБ   :      Для     ОСГ      :     Для          Всього

                                                                                                                            вед.сад.    :     

____________________________________________________________________________

1.   Арсеєнко Юрій Миколайович                 ---                     ----                  0,0600           0,0600

2.   Чорниш Анна Василівна                        0,1500                ----                       ----            0,1500          

3.   Берестовий Юрій Олексійович              0,1500                ----                       ----            0,1500          

4.   Берестовий Юрій Олексійович                ---                  0,3000                     ----            0,3000 

 5.  Климко Поліна Леонідівна                       ---                  0,9500                     ----            0,9500

 6.  Петренко Віталій Володимирович           ---                  0,3000                     ----            0,3000 

 7.  Уткіна Юлія Андріївна                              ---                  0,0500                     ----            0,0500 

 8.  Штимбер Людмила Олексіївна                ---                  0,0835                     ----            0,0835 

 9.  Воробей Марія Іванівна                             ---                 0,0800                     ----            0,0800 

 10.Юхименко Олександр Григорович          ---                  0,0656                     ----            0,0656

 11. Блінов   Юрій Сергійович                        ---                  0,3000                     ----            0,3000 

 12. Гайдак Тетяна Андріївна                        0,1500                ----                       ----            0,1500          

 13. Громова Юлія Анатоліївна                     0,1412                ----                       ----            0,1412

                                                        продовження додатку до  рішення ХХХ сесії УІІ скликання

                                                        від 17.12.2019 року № 264                                               

         

№пп  :      П.І.П.                                    :  Для    ОЖБ   :      Для     ОСГ      :     Для          Всього

                                                                                                                            вед.сад.    :     

____________________________________________________________________________

14. Дрокіна Тетяна Володимирівна           0,0600                ----                       ----            0,0600

15.  Хоцевич Олександр Адамович             ---                  0,0910                    ----            0,0910

16. Поліщук Анна Миколаївна                   0,1420               ----                       ----            0,1420

17.  Гапон Світлана Олександрівна             ---                  0,2190                    ----            0,2190

18.  Беліменко Марина Олександрівна       ---                  2,0000                    ----             2,0000

19.  Прудкий Олександр Григорович          ---                  1,0000                    ----             1,0000

20.  Панченко Дмитро Петрович                 ---                  2,0000                    ----             2,0000

21.  Руденок Олександр Петрович               ---                  2,0000                    ----             2,0000

22.  Буленок Марина Анатоліївна                ---                  2,0000                    ----             2,0000

23.  Людвиченко Олександр Володимир.    ---                  0,2031                    ----             0,2031

 

 

 

                       Секретар                                                                              Г.Трубенок

 

 

 

 

 

 

 

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

 

     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Про затвердження технічної документації  із

землеустрою щодо  встановлення (відновлення)меж

земельної ділянки  в натурі (на місцевості) та передачу

її у власність гр. Штимбер Людмилі Олексіївні

в межах с.Соболівка Броварського району Київської області

             

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)   площею 0, 2500 га для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності у власність гр. Штимбер Людмилі Олексіївні, розташовану в селі Соболівка вул.Парненська, 7, розроблену ФОП Іващенко Т.В., враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-3217103832019 від 08.11.2019, керуючись ст.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.50 ЗУ “Про землеустрій” п. 5 ст.16 ЗУ “Про Державний земельний кадастр” ст.118,120,122,123,181-1 Земельного кодексу України, сесія Літочківської сільської ради 

                                        в и р і ш и л а :       

 1.Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)  площею 0,2500 га для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд за рахунок земель комунальної власності у власність гр. Штимбер Людмилі Олексіївні, розташовану в с.Соболівка вул.Парненська,7, розроблену ФОП Іващенко Т.В..

 

2.Передати у  власність гр. Штимбер Людмилі Олексіївні земельну ділянку  площею 0,2500  га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташовану в с.Соболівка вул.Парненська,7.

 

3.Встановити, що вказаній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер 3221285202:02:011:0023.

       

                  Сільський  голова                                    М.Гайдак

 с. Літочки

 17 грудня 2019 року

 № 265.1 -ХХХ-УІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

 

     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Про затвердження технічної документації  із

землеустрою щодо  встановлення (відновлення)меж

земельної ділянки  в натурі (на місцевості) та передачу

її у власність гр. Рукіній Валентині Адольфівні

в межах с.Соболівка Броварського району Київської області

             

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)   площею 0, 1621 га для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності у власність гр. Рукіній Валентині Адольфівні , розташовану в селі Соболівка вул.Парненська, 37/1, розроблену ТОВ «ДЗК ПЛЮС»., враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-3217207792019 від 27.11.2019, керуючись ст.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.50 ЗУ “Про землеустрій” п. 5 ст.16 ЗУ “Про Державний земельний кадастр” ст.118,120,122,123,181-1 Земельного кодексу України, сесія Літочківської сільської ради 

                                        в и р і ш и л а :      

 1.Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)  площею 0,1621 га для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд за рахунок земель комунальної власності у власність гр. Рукіній Валентині Адольфівні , розташовану в с.Соболівка вул.Парненська,37/1, розроблену ТОВ «ДЗК ПЛЮС».

 

2.Передати у  власність гр. Рукіній Валентині Адольфівні земельну ділянку  площею 0,1621  га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташовану в с.Соболівка вул.Парненська, 37/1.

 

3.Встановити, що вказаній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер 3221285202:02:007:0029.

       

                  Сільський  голова                                    М.Гайдак

 

 

 

 

 с. Літочки

 17 грудня 2019 року

 № 265.2 -ХХХ-УІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

 

   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Про затвердження технічної документації  із

землеустрою щодо  встановлення (відновлення)меж

земельної ділянки  в натурі (на місцевості) та передачу

її у власність гр. Юхименку Олександру Григоровичу

в межах с.Соболівка Броварського району Київської області

             

          Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)   площею 0, 2500 га для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель комунальної власності у власність гр. Юхименку Олександру Григоровичу , розташовану в селі Соболівка вул.Парненська, 6, розроблену ТОВ «ДЗК ПЛЮС»., враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-3216958032019 від 02.11.2019, керуючись ст.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.50 ЗУ “Про землеустрій” п. 5 ст.16 ЗУ “Про Державний земельний кадастр” ст.118,120,122,123,181-1 Земельного кодексу України, сесія Літочківської сільської ради 

                                        в и р і ш и л а :      

 1.Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)  площею 0,2500 га для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд за рахунок земель комунальної власності у власність гр. Юхименку Олександру Григоровичу , розташовану в с.Соболівка вул.Парненська,6, розроблену ТОВ «ДЗК ПЛЮС».

 

2.Передати у  власність гр. Юхименку Олександру Григоровичу земельну ділянку  площею 0,2500  га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,розташовану в с.Соболівка вул.Парненська,6.

 

3.Встановити, що вказаній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер 3221285202:02:010:0040.

       

             Сільський  голова                                             М.Гайдак

 

 

 

 

 с. Літочки

 17 грудня 2019 року

 № 265.3 -ХХХ-УІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                           В І Д О М І С Т Ь

                  Про присутність депутатів на   ХХХ  сесії

                    Літочківської сільської ради УІІ скликання

                                   від  17  грудня  2019 року

з/п

       П.І.П

№ виборчого округу

Відмітка про присутність

Примітка

1    Гайдак Юрій Васильович                      1                  присутній

2   Діденко Олена Олександрівна               2                  присутня

3    Пез Олександр Васильович                   3                  присутній

4   Трубенок Галина Володимирівна          4                  присутня

5   Мироненко Григорій Андрійович           5                припинено повноваження

6   Матвієнко Олексій Олексійович           6                 відсутній

7   Гайдак Володимир Миколайович         7                 припинено повноваження

8   Бригинець Світлана Петрівна            8                  присутня

9   Пез Тетяна Іванівна                             9                  присутня

10   Корендюк Валентина Миколаївна     10               відсутня

11  Москаленко Наталія Василівна        11                присутня

12  Ткаченко Віра Петрівна                   12                 присутня

  

          Секретар                                                               Г. Трубенок

 

 

                             

                                       Літочківська сільська рада

                          Броварського району Київської області

                                              Р   І   Ш  Е  Н  Н  Я

Про внесення змін до рішення ХХУІІІ сесії сільської ради VІI скликання від  20 червня 2019 року № 238 “Про встановлення місцевих податків та зборів  на 2020 рік на території Літочківської сільської ради »                                                                                                                                                                                                                                            

        Розглянувши пропозиції  державної регуляторної служби України щодо удосконалення проекту регуляторного акту, керуючись ст..26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                                            В И Р І Ш И Л А :

1.Виключити з рішення положення, яким передбачається встановити акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

2.Визначити елементи податку згідно статті 7 Податкового  кодексу України. (Додаються)

2.Пункт 2.2. розділу 1 рішення читати в редакції :

«2.2. Об'єкт оподаткування

2.2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

ї) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та більше дітей».

3.Виключити з додатка 1 об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, які відповідно до до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу не є об’єктом оподаткування, а саме :

- гуртожитки  ( з п.1130.1 по 1130.9);

- будівлі органів державного та місцевого управління ( п.1220.1 );

- будівлі промислові та склади (1251.1-1251.9 );

- будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів ( 1263.3) ;

- будівлі дошкільних та позашкільних  навчальних закладів ) 1263.5);

- будівлі нежитлові інші ( 1271.1 – 1271.8);

-будівлі для культової та релігійної діяльності (1272.1 ).

4.Пункт 2.7 розділу І рішення читати в редакції :

«266.7. Порядок обчислення суми податку

266.7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а" - "г" цього підпункту, збільшується на 25 000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

  Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

2.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

2.7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

2.7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2.7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт».

5.Пункт 4.10 розділу ІУ  рішення читати в редакції :

4.10.Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

Не сплачується податок за:

4.10.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

4.10.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

4.10.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

4.10.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

4.10.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

4.10.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

4.10.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

4.10.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 6. Виключити із рішення  пункт 5 розділу І  .

7.Розділ ІІ викласти в наступній редакції :

 « Встановити  фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць :

 7.1. для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 01 січня податкового року;

 7.2. для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 7.3. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються із главою 1 розділу ХІУ Податкового кодексу України».

 

 

 

      Сільський голова                                                                         М.Гайдак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Літочки

11 вересня  2019 року

№ 247-ХХІХ –VІІ

Додаток №1

до рішення  29 сесії УІІ скликання

Літочківської  сільської ради

 від 11.09.2019 року №247

 

Елементи податку на  нерухоме  майно, відмінне  від земельної ділянки

 

         1. Платники податку

         Платники податку визначаються пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.   

         2. Об’єкт оподаткування

         Об’єкт оподаткування визначається відповідно до  пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

         3. База оподаткування

         База оподаткування визначається пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

         4. Ставка податку

         Ставки податку у відсотках розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування відповідно Додатку 1.1 (додається).

         Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України. згідно  Додатку 1.2

         5. Порядок обчислення податку

         Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до пунктів 266.7 та 266.8 статті 266 Податкового кодексу України.

         6. Податковий період

         Податковий  період  встановлюється відповідно до пункту 266.6 статті 266 Податкового кодексу України.

         7.Строк та порядок сплати податку

         Строк сплати податку визначається відповідно до пункту 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

         Порядок сплати податку визначається відповідно до пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу України.

         8.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

         Строк та обчислення подання звітності про обчислення і сплату податку визначено пунктом 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

        

 

 

Секретар сільської ради                                                        Г.Трубенок

 

Додаток №2

до рішення  29 сесії УІІ скликання

Літочківської  сільської ради

 від 11.09.2019 року №247

 

Елементи транспортного податку

       

         1. Платники податку

         Платники податку визначені пунктом 267.1. статті 267 Податкового кодексу України.

         2. Об’єкт оподаткування

          Об’єктом оподаткування визначено пунктом 267.2. статті 267 Податкового кодексу України.

         3. База оподаткування

         Базу оподаткування визначено пунктом 267.3. статті 267 Податкового кодексу України.

         4. Ставка податку

         Ставка податку визначена пунктом 267.4. статті 267 Податкового кодексу України.

         5. Порядок обчислення податку

         Порядок обчислення встановлюється відповідно до пунктів 267.5 – 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

         6. Податковий період

         Податковий  період  встановлюється відповідно до пункту 267.5 статті 267 Податкового кодексу України.

         7.Строк та порядок сплати податку

         Строк сплати податку визначається відповідно до пункту 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

         Порядок сплати податку визначається відповідно до пункту 267.7 статті 267 Податкового кодексу України.

         8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

         Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначено пунктами 267.5 – 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                        Г.Трубенок

 

 

 

 

Додаток №3

до рішення  29 сесії УІІ скликання

Літочківської  сільської ради

 від 11.09.2019 року №247

 

Елементи плати за землю.

 

                1.Платники  податку 

         Платників  земельного податку визначено  статтею 269 Податкового кодексу України.

         2.Об’єкт оподаткування

         Об’єкти оподаткування земельним податком визначено статтею 270 Податкового кодексу України.

         3. База оподаткування

         Базу оподаткування земельним податком, визначено пунктом 271.1 ст. 271 Податкового кодексу України.

         4.Ставка податку

         Ставки земельного податку визначені у Додатку 3.1.

         5.Порядок обчислення податку

         Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до статтей 273, 281-284, 286, 287, 289 Податкового кодексу України.

         6.Податковий період

         Податковий  період  встановлюється відповідно до статті 285 Податкового кодексу України.

         7.Строк та порядок сплати податку

         Строк  та порядок сплати податку визначаються відповідно до статті 287 Податкового кодексу України.

         8.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

         Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначено статтями 273, 281-284, 286, 287, 289 Податкового кодексу України.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                        Г.Трубенок

 

                                                                       Додаток 3.1
                                                                             до рішення  29 сесії УІІ скликання  Літочківської                                                                                                   сільської  ради від 11.09.2019 року №247


сЛіточки

 

Ставки податку 
 (% нормативної грошової оцінки)

 

Вид цільового призначення земель 

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

 

Сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища)

Граничні розміри

Граничні розміри

0,3-1%

0,3 - 1 %

0,3-5%

0,3-5%

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,0

0,3

3,0

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва 

1,0

1,0

3,0

3,0

01.06

Для колективного садівництва 

1,0

1,0

3,0

3,0

01.07

Для городництва 

0,4

0,4

х

х 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

1,0

       1,0

3,0

х 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

0,6

х

0,6

х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

0,6

х

0,6

х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1,0

0,5

5,0

0,5

02

Землі житлової забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3 %

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

0,25

0,15

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,5

0,15

х

х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

0,3

0,3

х

х

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

0,5

х

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови  

0,5

0,15

х

х

03

Землі громадської забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3%

 

 

не більше 12%

(крім держ. та комун. власності)

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

х

х

х

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

х

х

х

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

0,5

0,5

х

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

х

х

х

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

0,5

0,5

х

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

5,0

5,0

х

х

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

0,5

0,5

х

х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

0,5

х

х

х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

0,5

0,5

х

х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

0,5

0,5

0,5

0,5

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

х

х

х

х

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

х

х

х

х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

0,5

0,5

х

х

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення  

3,0

3,0

5,0

5,0

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 

х

х

х

х

07.03

Для індивідуального дачного будівництва 

3,0

3,0

5,0

5,0

07.04

Для колективного дачного будівництва  

3,0

3,0

5,0

5,0

09

Землі лісогосподарського призначення 

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  

0,5

0,5

3,0

3,0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

0,5

х

3,0

3,0

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

3,0

3,0

5,0

5,0

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

х

х

х

х

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, поста-чання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

        х

х

х

х

12

Землі транспорту

х

х

х

х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 

х

х

х

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

х

х

х

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 

х

х

х

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

х

х

х

х

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

х

х

х

х

13

Землі звязку 

х

х

х

х

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 

0,5

х

0,5

х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 

1,0

х

1,0

х

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 

0,5

х

0,5

х

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

3,0

х

5,0

х

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

3,0

 х

5,0

 х

18

Землі загального користування

5,0

х

7,0

х

 

 

с.Соболівка

 

Ставки податку 
 (% нормативної грошової оцінки)

 

Вид цільового призначення земель 

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

 

Сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища)

Граничні розміри

Граничні розміри

0,3-1%

0,3 - 1 %

0,3-5%

0,3-5%

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,0

0,3

3,0

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

0,3

0,4

0,3

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва 

1,0

1,0

3,0

3,0

01.06

Для колективного садівництва 

1,0

1,0

3,0

3,0

01.07

Для городництва 

0,4

0,4

х

х 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

1,0

       1,0

3,0

х 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

0,6

х

0,6

х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

0,6

х

0,6

х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1,0

0,5

5,0

0,5

02

Землі житлової забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3 %

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

х

0,15

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,5

0,15

х

х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

0,3

0,3

х

х

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

0,5

х

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови  

0,5

0,15

х

х

03

Землі громадської забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3%

 

 

не більше 12%

(крім держ. та комун. власності)

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

х

х

х

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

х

х

х

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

0,5

0,5

х

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

х

х

х

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

0,5

0,5

х

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

5,0

5,0

х

х

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

0,5

0,5

х

х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

0,5

х

х

х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

0,5

0,5

х

х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

0,5

0,5

0,5

0,5

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

х

х

х

х

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

х

х

х

х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

0,5

0,5

х

х

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення  

3,0

3,0

5,0

5,0

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 

х

х

х

х

07.03

Для індивідуального дачного будівництва 

3,0

3,0

5,0

5,0

07.04

Для колективного дачного будівництва  

3,0

3,0

5,0

5,0

09

Землі лісогосподарського призначення 

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  

0,5

0,5

3,0

3,0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

0,5

х

3,0

3,0

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

3,0

3,0

5,0

5,0

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

х

х

х

х

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, поста-чання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

        х

х

х

х

12

Землі транспорту

х

х

х

х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 

х

х

х

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

х

х

х

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 

х

х

х

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

х

х

х

х

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

х

х

х

х

13

Землі звязку 

х

х

х

х

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 

0,5

х

0,5

х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 

1,0

х

1,0

х

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 

0,5

х

0,5

х

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

3,0

х

5,0

х

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

3,0

 х

5,0

 х

18

Землі загального користування

5,0

х

7,0

х


 

Додаток №4

до рішення  29 сесії УІІ скликання

Літочківської  сільської ради

 від 11.09.2019 року №247

Елементи єдиного податку

         1. Платники  податку

         Платниками податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,  визначені підпунктами 1) та 2) пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.

         2.Об’єкт оподаткування

         Об’єкт оподаткування визначається

         1) для платників єдиного податку першої групи відповідно до підпункту 1) пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;

         2) для  платників єдиного податку другої групи відповідно до підпункту 2) пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України;

         3.База оподаткування

         База оподаткування для платників єдиного податку першої та другої груп платників єдиного податку визначається відповідно до пункту 293.1 статті 293 Податкового кодексу України.

         4.Ставка податку

          Ставки єдиного податку для першої та другої груп платників єдиного податку застосовуються з особливостями, встановленими вимогами пунктів 293.4, 293.6, 293.7 та 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.

         1) ставки єдиного податку для першої групи платників єдиного податку згідно з додатком 4.1;

         2) ставки єдиного податку для другої групи платників єдиного податку згідно з додатком 4.2;

         5.Порядок обчислення податку

         Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до пунктів 295.2, 295.5 та 295.8 статті 295 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею 297 Податкового кодексу України.

         6.Податковий  період

         Податковий  період  встановлюється відповідно до статті 294 Податкового кодексу України.

         7.Строк та порядок сплати податку

         Строк та порядок сплати податку визначаються відповідно до пунктів 295.1, 295.4 та 295.7 статті 295 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею 297 Податкового кодексу України.   8.Строк та порядок подання звітності

         Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначено пунктами 296.2, 296.4, підпунктом 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею 297 Податкового кодексу України.   

  Секретар сільської ради                                                      Г.Трубенок

      

              

 

Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік

на території Літочківської сільської ради

          Керуючись ст. 7, ст. 10, пп. 12.3.1, 12.3.2, 12.3.4, 12.3.7 п. 12.3, пп. 12.4.1, 12.4.3 п. 12.4, п. 12.5 ст. 12 розділу І, ст. 212-215, 266, 267, 268, 268-1, 269 – 289 розділу ХІІ, ст. 291 – 297 розділу ХІV Податкового Кодексу України  та відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.17 р. № 2245-VIII, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» № 2628-VIII від 23 листопада 2018 року, згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» від 24 травня 2017 року №483, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  та враховуючи  пропозиції депутатів та членів постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів та цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу, сільська  рада  

                                               в и р і ш и л а :

       1.Встановити з 01 січня 2020 року на території Літочківської сільської ради наступні  місцеві податки і збори  :

а) податок на майно  (додатки 1,2 );

б) єдиний податок;

в)акцизний податок з реалізаціїї через роздрібну торговельну мережу підакцизних товарів;

г)збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності;

д)туристичний збір.

    2.Це рішення набирає чинності  з 01.01.2020 року.

    3.Забезпечити направлення копії цього рішення до органу державної податкової служби.

    4. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Літочківської селищної ради  www.litochky-rada.gov.ua.

    5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  планування,  бюджету, фінансів та цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу.

 

 

 

        Сільський голова                                                      М.Гайдак

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Літочки

20 червня  2019 року

№ 238- ХХУІІІ-УІІ

 

 

 

 

 

 

             ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ

 

                            РОЗДІЛ  I. Податок на майно.

1. Склад податку на майно.

1.1. Податок на майно складається з:

1.1.1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.1.2. транспортного податку;

1.1.3. плати за землю.

 

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2.1. Платники податку.

2.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2.2. Об'єкт оподаткування

2.2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

 ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

2.3. База оподаткування

2.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

2.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

2.3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

2.4. Пільги із сплати податку

2.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

2.5. Ставка податку  .

 

Додаток 1

до рішення ХХУІІІ сесії

Літочківської сільської ради

від 20.06.2019 №238

про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 

 

 

 

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

10

1006

3221285201

     Село Літочки

10

1006

3221285102

     Село Соболівка

Класифікація будівель та споруд 2

Ставки податку 3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код 2

найменування 2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона 4

2 зона 4

3 зона 4

1 зона 4

2 зона 4

3 зона 4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні 5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,5 

0 

 0 

 0,5 

 0 

0  

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,5 

0

0 

0,5 

0 

0 

1110.3

Будинки садибного типу

 0,5

 0

 0

 0,5

 0

0 

1110.4

Будинки дачні та садові

 0,5

0 

 0

  0,5 

 0

0 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами 5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,5 

 0

0 

0,5 

0 

0 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

 0,5

 0

 0

0,5 

0 

0 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами 5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

 0,2

 0

0 

 0,2

 0

 0

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,2 

0 

 0

 0,2

0 

 0

1122.3

Будинки житлові готельного типу

 0,2

 0

 0

0,2 

0 

0 

113

Гуртожитки 5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,2 

 0

 0

 0,2

0 

0 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 5

 0,2

 0

 0

 0,2

0 

0 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів 5

 0,2

 0

 0

 0,2

 0

 0

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 5

0,2 

 0

0 

0,2 

 0

0 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки 5

0,2 

 0

0

0,2 

0 

 0

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних 5

 0,2

 0

 0

0,2 

0 

0 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,2 

0 

 0

0,2 

0 

0 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

1,0 

0  

0 

1,0  

0  

0  

1211.2

Мотелі

1,0  

0  

0  

1,0  

0  

0 

1211.3

Кемпінги

1,0  

0  

0  

1,0  

0  

0  

1211.4

Пансіонати

1,0  

0  

0  

1,0  

0  

0  

1211.5

Ресторани та бари

1,0 

0  

0  

1,0  

0  

0  

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

1,0  

0  

0  

1,0  

0  

0  

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

1,0  

0  

0  

1,0  

0  

0  

1212.3

Центри та будинки відпочинку

1,0  

  0  

0  

1,0  

0  

0  

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

 1,0 

 0 

 0 

1,0  

0  

0  

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні 5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління 5

 0

0 

0 

0 

0 

0 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1220.3

Будівлі органів правосуддя 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1220.4

Будівлі закордонних представництв 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 5

 0 

0  

0  

0  

0  

0  

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

 1,0

 0

0 

1,0 

0 

0 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1230.9

Будівлі торговельні інші

 1,0

 0

 0

1,0 

0 

0 

124

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

 1,0

 0

0 

1,0 

0 

0 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

 1,0

 0

0 

1,0 

0 

0 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1242.2

Гаражі підземні

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1242.4

Навіси для велосипедів

0

0

0 

1,0 

0 

0 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові 5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 5

1,0 

0 

 0

0 

0 

0 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості 5

 1,0 

0  

0  

 0

0 

0 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 5

 1,0

0 

0 

0 

0 

0 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 5

1,0 

1,0 

1,0 

0 

0 

0 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1252.2

Резервуари та ємності інші

 1,0

0 

0 

0 

0 

0 

1252.3

Силоси для зерна

1,0 

   0 

0 

1,0 

0 

0 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1252.5

Склади спеціальні товарні

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1252.6

Холодильники

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1252.7

Складські майданчики

1,0 

0 

0 

 0

0 

 0

1252.8

Склади універсальні

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1252.9

Склади та сховища інші 5

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

 1,0

 0

0 

1,0 

0 

0 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1261.3

Цирки

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,0 

1,0 

0 

1,0 

0 

    0 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1,0 

0 

0 

1,0 

  0 

0 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1262.3

Технічні центри

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1262.4

Планетарії 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1262.5

Будівлі архівів 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів 5

 0

 0

0 

0 

0 

0 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

 1,0

0 

0 

1,0 

0 

0 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 5

 0

 0

0 

0 

0 

0 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 5

 0

 0

 0

0 

0 

0 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами 5

 0

0 

0 

0 

0 

0 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

1,0 

0 

0 

1,0 

0 

0 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 5

 0

0 

 0

 0

0 

0 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та Збройних Сил 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1265

Зали спортивні 5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0

0 

0 

 0

0 

0 

1265.2

Басейни криті для плавання

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1265.4

Манежі легкоатлетичні

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1265.5

Тири

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1265.9

Зали спортивні інші

 0

 0

 0

 0

 0

 0

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства 5

1271.1

Будівлі для тваринництва 5

 0

 0

 0

0 

 0

0 

1271.2

Будівлі для птахівництва 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.3

Будівлі для зберігання зерна 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.4

Будівлі силосні та сінажні 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.6

Будівлі тепличного господарства 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.7

Будівлі рибного господарства 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності 5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 5

 0

 0

 0

 0

0 

0 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

1,0 

0

 0

 0

 0

 0

1272.3

Цвинтарі та крематорії 5

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1273

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 5

1273.1

Пам'ятки історії та архітектури 5

 0

 0

0 

0 

0 

0 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 5

 0

0 

0 

0 

0 

0 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше 5

1274.1

Казарми Збройних Сил 5

 0

0

 0

 0

0 

0 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб 5

 0

0 

0 

0 

0 

0 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

 1,0

0 

0 

0 

0 

0 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

1,0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. N 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі "1 зона".

5 Об'єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються / можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

2.6. Податковий період

2.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

2.7. Порядок обчислення суми податку

2.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 2.4.1. пункту 2.4. цього розділу, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 2.4.1. пункту 2.4. цього розділу та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 2.4.1. пункту 2.4. цього розділу та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів б) і в) цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

2.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 2.7.1 пункту 2.7. цього розділу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

2.7.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 

2.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

2.8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 

2.9. Порядок сплати податку

2.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків.

 

2.10. Строки сплати податку

2.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

3. Транспортний податок.

3.1. Платники податку.

3.1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3 цього розділу є об’єктами оподаткування.

 

 

3.2. Об'єкт оподаткування.

3.2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років ( включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового ( звітного)  року.

 

 

3.3. База оподаткування.

3.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3 цього розділу.

 

3.4. Ставка податку.

3.4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3 цього розділу.

 

3.5. Податковий період

3.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

3.6.. Порядок обчислення та сплати податку

3.6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

3.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

3.6.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

3.6.4. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

3.7. Порядок сплати податку

3.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету.

3.7.2. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

 

 

4. Плата за землю.

4.1. Платниками земельного податку є:

4.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

4.1.2. землекористувачі.

 

4.2. Об'єкти оподаткування

4.2.1.  земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

4.2.2.  земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

4.3. Базою оподаткування земельним податком є:

4.3.1.нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

4.3.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

4.4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження).

4.4.1 Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4.4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 4.5.

 

 

 

4.5. Ставка земельного податку.

Додаток 2

до рішення ХХУІІІ сесії

Літочківської сільської ради

 від 20.06.2019  № 238

про встановлення ставок та пільг із плати за землю

 

 

 

 

с.Літочки

 

 

Ставки податку
 (% нормативної грошової оцінки)

 

Вид цільового призначення земель 

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

 

Сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища)

Граничні розміри

Граничні розміри

0,3-1%

0,3 - 1 %

0,3-5%

0,3-5%

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,0

0,3

3,0

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва 

1,0

1,0

3,0

3,0

01.06

Для колективного садівництва 

1,0

1,0

3,0

3,0

01.07

Для городництва 

0,4

0,4

х

х 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

1,0

       1,0

3,0

х 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

0,6

х

0,6

х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

0,6

х

0,6

х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1,0

0,5

5,0

0,5

02

Землі житлової забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3 %

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

0,25

0,15

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,5

0,15

х

х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

0,3

0,3

х

х

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

0,5

х

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови  

0,5

0,15

х

х

03

Землі громадської забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3%

 

 

не більше 12%

(крім держ. та комун. власності)

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

х

х

х

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

х

х

х

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

0,5

0,5

х

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

х

х

х

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

0,5

0,5

х

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

5,0

5,0

х

х

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

0,5

0,5

х

х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

0,5

х

х

х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

0,5

0,5

х

х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

0,5

0,5

0,5

0,5

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

х

х

х

х

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

х

х

х

х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

0,5

0,5

х

х

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення  

3,0

3,0

5,0

5,0

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 

х

х

х

х

07.03

Для індивідуального дачного будівництва 

3,0

3,0

5,0

5,0

07.04

Для колективного дачного будівництва  

3,0

3,0

5,0

5,0

09

Землі лісогосподарського призначення 

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  

0,5

0,5

3,0

3,0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

0,5

х

3,0

3,0

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

3,0

3,0

5,0

5,0

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

х

х

х

х

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, поста-чання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

        х

х

х

х

12

Землі транспорту

х

х

х

х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 

х

х

х

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

х

х

х

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 

х

х

х

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

х

х

х

х

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

х

х

х

х

13

Землі звязку 

х

х

х

х

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 

0,5

х

0,5

х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 

1,0

х

1,0

х

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 

0,5

х

0,5

х

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

3,0

х

5,0

х

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

3,0

 х

5,0

 х

18

Землі загального користування

5,0

х

7,0

х

 

 

с.Соболівка

 

Ставки податку
 (% нормативної грошової оцінки)

 

Вид цільового призначення земель 

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

 

Сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища)

Граничні розміри

Граничні розміри

0,3-1%

0,3 - 1 %

0,3-5%

0,3-5%

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,0

0,3

3,0

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

0,3

0,4

0,3

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,3

0,3

0,3

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва 

1,0

1,0

3,0

3,0

01.06

Для колективного садівництва 

1,0

1,0

3,0

3,0

01.07

Для городництва 

0,4

0,4

х

х 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

1,0

       1,0

3,0

х 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

0,6

х

0,6

х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

0,6

х

0,6

х

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

1,0

0,5

5,0

0,5

02

Землі житлової забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3 %

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

х

0,15

х

х

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,5

0,15

х

х

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

0,3

0,3

х

х

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

0,5

х

х

х

02.07

Для іншої житлової забудови  

0,5

0,15

х

х

03

Землі громадської забудови

Граничні розміри

х

х

не більше 3%

 

 

не більше 12%

(крім держ. та комун. власності)

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

х

х

х

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

х

х

х

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

0,5

0,5

х

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

х

х

х

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

0,5

0,5

х

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

5,0

5,0

х

х

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

0,5

0,5

х

х

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

0,5

х

х

х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

0,5

0,5

х

х

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

0,5

0,5

0,5

0,5

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

х

х

х

х

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

х

х

х

х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

0,5

0,5

х

х

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення  

3,0

3,0

5,0

5,0

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 

х

х

х

х

07.03

Для індивідуального дачного будівництва 

3,0

3,0

5,0

5,0

07.04

Для колективного дачного будівництва  

3,0

3,0

5,0

5,0

09

Землі лісогосподарського призначення 

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  

0,5

0,5

3,0

3,0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

0,5

х

3,0

3,0

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

3,0

3,0

5,0

5,0

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

х

х

х

х

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, поста-чання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

        х

х

х

х

12

Землі транспорту

х

х

х

х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 

х

х

х

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

х

х

х

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 

х

х

х

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

х

х

х

х

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

х

х

х

х

13

Землі звязку 

х

х

х

х

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 

0,5

х

0,5

х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 

1,0

х

1,0

х

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 

0,5

х

0,5

х

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

3,0

х

5,0

х

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 

3,0

 х

5,0

 х

18

Землі загального користування

5,0

х

7,0

х

 

 

4.7. Від сплати земельного податку для фізичних осіб звільняються:

4.7.1. інваліди першої і другої групи;

4.7.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

4.7.3. пенсіонери (за віком);

4.7.4. ветерани війни , учасники бойових дій (та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", в.т. особи,які приймали безпосередню участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей);

4.7.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ( І-ІV категорія)

 

4.8. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 4.7. поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

4.8.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

4.8.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

4.8.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

4.8.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

4.8.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

4.9. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

4.10. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню.

4.10.1. Землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

4.10.2. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

4.10.3. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

4.10.4. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

4.10.5 земельні ділянки на яких розташовані сільська рада, будинок культури,  ФАП с. Літочки,  сільський клуб, ФАП  с.Соболівка.

 

4.11. Податковий період для плати за землю.

4.11.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

4.11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

4.12. Порядок обчислення плати за землю

4.12.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

4.12.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію за поточний рік, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій.

4.12.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

4.12.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за