Доступ до публічної інформації

          


                                                        З А К О Н     У К Р А Ї Н И

Про доступ до публічної інформації

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктіввладних повноважень, інших розпорядників публічної інформації,визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Публічна інформація

1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством,

або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень,інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 2.Мета і сфера дії Закону

1. Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

2. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Стаття 3.Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації

1. Право на доступ до публічної інформації гарантується:

1) обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків,передбачених законом;

2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурнихпідрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;

3)максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;

4)доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;

5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Стаття 4.Принципи забезпечення доступу до публічної інформації

1. Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах:

1) прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень;

2) вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;

3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Розділ II. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 5.Забезпечення доступу до інформації

1. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

на інформаційних стендах;

будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

Стаття 6.Публічна інформація з обмеженим доступом

1. Інформацією з обмеженим доступом є:

1) конфіденційна інформація;

2) таємна інформація;

3) службова інформація.

2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для

захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядникомінформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядникомінформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації,які існували раніше.

5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядженнябюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по  батькові фізичних осіб та найменування

юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

6. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які:

1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади;

2) обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.

7. Обмеженню доступу підлягає інформація,а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Стаття 7. Конфіденційна інформація

1. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмеженофізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень,  та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону.

2.Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Стаття 8.Таємна інформація

1. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якоїможе завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнаєтьсяінформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом

таємницю.

2. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Стаття 9.Службова інформація

1. Відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону

до службової може належати така інформація:

1) що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, якістановлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службовогокористування".Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 цього Закону.

3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якийскладається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі.

Стаття 10.Доступ до інформації про особу

1.Кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання,які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якоюметою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про  себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані:

1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;

2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;

3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.

5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

Стаття 11. Захист особи, яка оприлюднює інформацію

1. Посадові та службові особи не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала

обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується істотної загрози здоров'ю чи безпеці громадян,довкіллю.

Розділ III. СУБ'ЄКТИ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДОСТУПУ

ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 12.Визначення та перелік суб'єктів

1. Суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:

1) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень;

2) розпорядники інформації -суб'єкти, визначені у статті 13 цього Закону;

3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань запитів на інформацію розпорядників інформації.

Стаття 13.Розпорядники інформації

1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:

1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання;

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів,бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктіввладних повноважень згідно із законом чи договором, включаючинадання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг,- стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;

4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище наринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

2. До розпорядників інформації,зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку,передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють:

1) інформацією про стан довкілля;

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян;

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).

3. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частинипершої та в частині другій цієї статті, вимоги цього Законупоширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.

4. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.

Стаття 14.Обов'язки розпорядників інформації

1. Розпорядники інформації зобов'язані:

1) оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення;

2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;

3) вести облік запитів на інформацію;

4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документамичи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки зних, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;

5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації;

6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

Стаття 15.Оприлюднення інформації розпорядниками

1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії(крімвнутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

11) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:

їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а такожкерівників структурних та регіональних підрозділів, основні функціїструктурних та регіональних

підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг,правила їх оформлення;

перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації,оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень;

12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень,порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення

документа і дати оновлення інформації.

3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

Стаття 16.Відповідальні особи з питань запитів на інформацію

1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань запитів на інформацію розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під

час оформлення запиту.

2. Запит, що пройшов реєстрацію у встановленому розпорядником інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань запитів на інформацію.

Стаття17. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації

1. Парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України зправ людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.

2. Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.

3. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформаціїдоступу до інформації здійснюється відповідно до закону.

Стаття 18.Реєстрація документів розпорядника інформації

1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформаціїдокументи, що знаходяться у суб'єктів владних повноважень,підлягають обов'язковій реєстрації в системі обліку, що має містити:

1) назву документа;

2) дату створення документа;

3) дату надходження документа;

4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

5) передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом;

7) галузь;

8) ключові слова;

9) тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо);

10) вид (нормативні акти, угоди,рішення, протоколи, звіти, прес-релізи); 

11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

12) форму та місце зберігання документа тощо.

2. Доступ до системи обліку, що містить інформацію про документ, щознаходиться у суб'єкта владних повноважень, забезпечується шляхом:

1) оприлюднення на офіційних веб-сайтах суб'єктів владних повноважень такої інформації, а в разі їх відсутності- в інший прийнятний спосіб;

2) надання доступу до системи за запитами.

3. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.

4. Розпорядники інформації несуть відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до закону.

Розділ IV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАПИТОМ

Стаття 19.Оформлення запитів на інформацію

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації іззапитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою,факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі.

5. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти,а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичніможливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію,обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний

телефон,та надати копію запиту особі, яка його подала.

Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію

1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідноїдля захисту життя чи свободи особи, щодо стану

довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. 

3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформаціїабо потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в

письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. 

Стаття 21.Плата за надання інформації

1. Інформація на запит надається безкоштовно.

2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Стаття 22.Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.

2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація можебути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією,але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бутивідомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному   розпоряднику з одночасним

повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути

зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи,відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі,  якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставиннепереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відомазапитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку

оскарження прийнятого рішення.

7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

Розділ V. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 23.Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформаціїдо суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

Стаття 24.Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;

2) ненадання інформації на запит;

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

8) нездійснення реєстрації документів;

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення( 80731-10,80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

у статті 212-3:

частину першу після слів "Про інформацію" ( 2657-12 ) доповнитисловами "Про доступ до публічної інформації" (2939-17 );

примітку викласти в такій редакції:

"Примітка. Особи, визначені в примітці до статті 212-26 цього Кодексу, притягаються до відповідальності за діяння, передбачені даною статтею, згідно із статтею212-26";

частину першу статті 212-26 після слів "Про інформацію" (2657-12 ) доповнити словами "Про доступ до публічної інформації" (2939-17 );

2) у назві та абзаці першому частини першої статті 330 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,  N 25-26, ст. 131) слова "яка є власністю держави" замінити словами "яка знаходиться у володінні держави";

3) частину десяту статті 9 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2000 р., N 10, ст. 79)доповнити двома реченнями такогозмісту: "Забороняється

оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової діяльності до прийняття рішення за результатами такої діяльності. Питання оприлюднення або надання такої інформації після прийняття рішення регулюється законом";

4) статтю 9 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність" ( 374-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 89) доповнити реченням такого змісту: "Забороняється оприлюднювати або надавати (розголошувати) зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи контррозвідувальної діяльності та заходів до прийняття рішення за результатами такої діяльності або заходів";

5) статтю 13 Закону України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 43, ст. 214) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Зазначені положення не поширюються на випадки оприлюднення чи надання інформації на підставі Закону України"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ).

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк, передбачені статтею 21 цього Закону;

внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                             Голова Броварської районної

                                                                                             державної адміністрації_____________

                                                                                             М.Ф. Клименко

                                                                                             від________2020 року № ______

 

А К Т 

    перевірки виконання делегованих повноважень  виконкомом Літочківськоїсільської ради відповідно до розпорядження голови    Броварської райдержадміністрації від 24.04.2006 № 253 «Про забезпечення Броварською районною державною адміністрацією контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади»           

            Ми, що нижче підписались: О. Мордач– виконуючий обов’язки керівника апарату адміністрації,В. Мартиненко –начальник відділу юридичного забезпечення, документообігу та роботи із зверненнями громадян апарату адміністрації.

На підставі письмових довідок керівників управлінь, відділів, служб району склали цей акт в тому, що здійснено перевірку виконання делегованих повноважень виконкомом Літочківськоїсільськоїради на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з питань делегованих повноважень.

 В ході перевірки виявлено, що проблемними залишаються такі питання:

 1.     Поліпшення стану існуючих доріг;

 2.     Будівництво доріг  з твердим покриттям;

 3.    Заміна дерев’яних електроопор в селі Соболівка.


Відділом юридичного забезпечення, документообігу та роботи із зверненнями громадян апарату адміністрації 18.02.2020 було здійснено перевірку виконання Літочківською сільською радою делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Регламент роботи Літочківської сільської ради затверджений  рішенням  № 3-І-УІІ від 03.11.2015. Виконавчий комітет створений  03.11.2015, у складі – 7 осіб.

 В своїй діяльності працівники сільської ради керуються наступними нормативними документами щодо роботи зі зверненнями громадян:

- Законом України "Про звернення громадян" (02.10.96 № 393-96-ВР, із змінами);

- Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

- Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в апараті, управліннях та інших структурних підрозділах Броварської районної державної адміністрації (затверджена розпорядженням виконуючого обов’язки голови Броварської райдержадміністрації від 27.06.2019 № 265).

- Інструкцією з діловодства у Літочківській сільські раді та її виконавчому комітеті,, затвердженої розпорядженням сільського голови від 02.01.2018 №1.

В приміщенні сільської ради вивішені графіки прийому громадян керівниками Київської обласної та Броварської районної державних адміністрацій.

Особистий прийом громадян сільським головою проводиться щосереди з 08.00 до 12.00, але з метою створення більш сприятливих умов для жителів села прийом громадян не обмежується прийомними днями.

Ведуться журнали реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян з 10.01.2012, особистого прийому громадян з 11.02.2009. Журнали прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою і підписом.

Журнал особистого прийому громадян ведеться сільським головою. В 2019 році на особистому прийомі побувало 32 жителі села, в 2020 році – 5 громадян. По кожному питанню була надана вичерпна відповідь. Особлива увага надається зверненням соціально незахищеним категоріям громадян, особам з інвалідністю та з інвалідністю внаслідок війни, малозабезпеченим, багатодітним сім’ям, Героям Радянського Союзу та Соціалістичної Праці. Пільгові категорії громадян приймаються позачергово.

В 2019 році станом до сільської ради надійшло 149 звернень громадян.

Питання, з якими звернулися громадяни:

- питання аграрної політики – 95;

- питання соціального захисту – 4;

- питання комунального і шляхового господарства - 38;

- питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, запобігання дискримінації – 12.

Станом на 18 лютого 2020 року – 5 звернень.

Обов’язки щодо ведення роботи зі зверненнями громадян покладено на секретаря сільської ради.

Заяви реєструються в день їх надходження, на зверненнях присутня резолюція керівника. Більшість заяв розглядається на виконкомах та сесіях сільської ради. В разі, якщо питання не може бути розглянуте протягом місяця і потребує додаткового вивчення, заявнику надається проміжна відповідь. Діловодство за пропозиціями, заявами і скаргами громадян ведеться окремо відповідно до інструкції. Заяви та відповіді на них підшиваються в одній папці.

В ході перевірки роботи зі зверненнями громадян надана методична допомога. Зокрема:

- проведення реєстрації звернень громадян, які надійшли на електронну пошту та телефонний зв'язок до сільської ради;

- реєстрація, розгляд звернень пільгової категорії громадян та колективних звернень;

- не допускати формального розгляду звернень, належним чином надавати обґрунтовану відповідь встановлену чинним законодавством термін;

- зберігання заяв, пропозицій та скарг громадян;

- роз’яснено порядок подання та розгляд електронної петиції.

Наголошено про відповідальність за порушення дотримання законодавства щодо звернень громадян та дотримання вимог інструкції з питань діловодства.

В ході перевірки роботи із запитами на доступ до публічної інформації встановлено, що згідно розпорядження голови Літочківської сільської ради від 04 лютого 2016 року № 09 відповідальною особою за реєстрацію та обробку запитів на публічну інформацію, а також адміністратором офіційного сайту Літочківської сільської ради є секретар сільської ради Трубенок Галина Володимирівна.

В сільській раді ведеться окремий журнал реєстрації запитів на публічну інформацію, в якому зазначається наступна інформація:

• порядковий номер запиту,

• дата отримання,

• відомості про особу, яка надіслала запит,

• короткий зміст запиту,

• розпорядник інформації,

• термін виконання,

• відмітка про виконання.

Всі запити зберігаються в окремій папці, до кожного запиту прикріплена відповідь.

За 2019 рік до Літочківської сільської ради надійшло 10 запитів на публічну інформацію. З початку 2020 року запитів не надходило.

Основні питання, які звучали в запитах стосуються надання копій документів, земель комунальної власності та земельних ділянок. На всі запити були надані відповіді.

У Літочківській сільській раді діє офіційний сайт http://www.litochky-rada.gov.ua/.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», розміщена інформація про місцезнаходження сільської ради, поштова адреса, номери засобів зв’язку, розклад та прийом громадян головою сільської ради, нормативно-правові акти, інформація та зразок подачі запиту на публічну інформацію, загальна інформація про організаційну структуру, депутатський склад, склад виконавчого комітету сільської ради.

Відповідальній особі надано рекомендації щодо ведення та наповнення веб-сайту.

Організаційні та процедурні питання діяльності Літочківської сільської ради регулюються Регламентом, затвердженим рішенням Літочківської сільської ради №3-1-7 від 03.11.2015.

Номенклатура справ затверджена головою сільської ради 03.01.2017, архівним сектором Броварської райдержадміністрації, Державним архівом Київської області не погоджена.

Рекомендовано привести номенклатуру справ сільської ради у відповідність до потреб документообігу.

Інструкція з діловодства у Літочківській сільській раді та її виконавчому комітеті затверджена розпорядженням голови сільської ради від 02.01.2018     № 1.

Реєстрація вхідної документації здійснюється в журналі реєстрації, розпочатому 27.11.2017. В 2019 році у журналі зареєстровано 461 документ станом на день перевірки у 2020 році – 59 документів. Журнал прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою і підписом.

Реєстрація вихідної документації здійснюється в журналі реєстрації, розпочатому 02.01.2013. У 2019 році в журналі зареєстровано 501 документ, у 2020 році станом на день перевірки – 76 документів.

Журнал прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою і підписом.

Довідки, видані сільською радою реєструються в окремому журналі, розпочатому 30.02.2017. У 2019 році в журналі зареєстровано 400 довідок, у 2020, станом на день перевірки – 55 довідок. Журнал прошнуровано, пронумеровано та скріплений печаткою і підписом.

Обов’язки щодо надання довідок, оформлення листів і субсидій покладені на секретаря Літочківської сільської ради, відповідно до посадової інструкції, затвердженої Літочківським сільським головою 12.01.2016.

Реєстрація розпоряджень сільського голови з основної діяльності, з адміністративно-господарської діяльності, з особового складу здійснюється в одному журналі реєстрації, розпочатому 12.01.2016, проте реєстрація ведеться окремо, по кожному виду розпоряджень. В 2019 році в журналі зареєстровано 19 розпоряджень з основної діяльності, 44 розпорядження з особового складу, 19 розпоряджень з питань адміністративно – господарської діяльності, у 2020 році станом на день перевірки – відповідно 3 розпорядження з основної діяльності, розпоряджень з питань з особового складу та адміністративно – господарської діяльності не зареєстровано. Журнал прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою і підписом.

Управлінські документи установи за їх назвою, формою та складом реквізитів повинні відповідати уніфікованим формам, які встановлюються національними стандартами, нормативно-правовими актами. Перелік класів управлінських документів визначається Державним класифікатором управлінської документації ДК 010-98, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 31 грудня 1998 року № 1024 (із змінами).

  Організаційно-розпорядча документація, що є одним з класів управлінської документації, поділяється на: організаційну, розпорядчу, інформаційно-аналітичну.

  Розпорядчу, що фіксує рішення нормативно-правового або організаційно-розпорядчого характеру з основних питань діяльності установи, адміністративно-господарських або кадрових (особового складу) питань (постанови, рішення, накази, розпорядження).

 З розпорядчим документом з кадрових питань (особового складу) обов’язково ознайомлюють згаданих у ньому осіб, які на першому примірнику документа чи на спеціальному бланку проставляють свої підписи із зазначенням дати ознайомлення.

Рекомендовано проводити реєстрацію розпоряджень голови з основної діяльності, адміністративно-господарської діяльності, з особового складу в окремих журналах, так як наприклад, документи з кадрових питань повинні зберігатись 75 років.

Складання організаційно-розпорядчих документів на папері довільного формату не дозволяється. Розпорядження, оформляються на затвердженому загальному бланку. Зміст розпорядження коротко викладається в заголовку, який починається з прийменника “Про” і складається за допомогою віддієслівного іменника. Текст розпорядження з питань основної діяльності та адміністративно-господарських питань складається з преамбули і розпорядчої частини. Кожний бланк розпорядження голови сільської ради у паперовій формі повинен мати порядковий номер по порядку. Індексами розпорядчих документів з питань основної діяльності та з особового складу є їх реєстраційні номери, які присвоюються самостійно в межах кожного виду документів. Розпорядження голови сільської ради індексуються літерним індексом за змістом управлінських дій:

- з кадрових питань (особового складу) – літерний індекс «к», наприклад: 121-к;

- з адміністративно-господарських питань – літерний індекс «аг», наприклад: 121-аг.

Реєстраційний індекс розпоряджень сільського голови з основної діяльності не містить літерного індексу.

Виявлене порушення рекомендовано усунути.

Журнал реєстрації рішень виконкому розпочатий 27.01.2017. У 2019 році Літочківською сільською радою проведено 19 засідань виконкому, на яких прийнято 30 рішень. У 2020 році проведено 1 засідання виконкому. Журнал прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою і підписом.

Контроль за виконанням документів в сільській раді ведеться, реєстрація розпоряджень та доручень голови Броварської райдержадміністрації здійснюється в журналі реєстрації, розпочатому 14.01.2009. В 2019 році в журналі зареєстровано 26 документів, у 2020 році – 1 документ. Журнал прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою і підписом. Розпорядження та доручення голови адміністрації зберігаються в окремій папці, з резолюціями голови сільської ради, вказані вхідні номери.

За звітний період вчинено нотаріальних та прирівняних до нотаріальних дій:

посвідчення заповітів 2019 – 11, 01.01.2020-20.02.2020 – 4; 

засвідчення справжності підпису на документах за 2019 – 29, 01.01.2020-20.02.2020 – 1;

посвідчення довіреностей за 2019 – 37, 01.01.2020-20.02.2020 – 13.

 Зареєстровано актів цивільного стану:

  народження за 2019 рік – 1, 2020 – 2:

  смерті за 2019 рік – 16, 2020 рік – 7;

  шлюбу за 2019 рік – 3, 2020 рік – 0.

 Адміністративна комісія створена у складі – 6 осіб та діє на підставі положення, затвердженого рішенням виконкому від 27.02.2018 року № 8. 

Комісією за звітний період проведено засідань: за 2019 рік – 1, розглянуто одну справу, у 2020 році не проводились.  

Працівникам виконавчого комітету надана допомога та роз’яснення з проблемних питань щодо місцевого самоврядування, земельних питань, роз’яснення законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а також щодо діяльності адміністративних комісій при виконавчих комітетах сільських та селищних рад, вказано на недоліки, надано методичну допомогу з питань звернень громадян та рекомендовано відповідальніше ставитися до питань ведення діловодства.

Відділом управління персоналу та організаційної роботи апарату адміністрації проведено перевірку стану виконання делегованих повноважень виконкомом Літочківської сільської ради.

В ході перевірки встановлено, що у  Літочківській сільській раді діє офіційний сайт http://www.litochky-rada.gov.ua/silska-rada

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», розміщена інформація про місцезнаходження сільської ради, поштова адреса, номери засобів зв’язку, розклад та прийом громадян головою сільської ради, нормативно-правові акти, інформація та зразок подачі запиту на публічну інформацію, загальна інформація про організаційну структуру, депутатський склад, склад виконавчого комітету сільської ради.

Інформація, яка розміщена в розділах сайту, датована 2020 роком. Відповідальній особі надано рекомендації щодо ведення та наповнення веб-сайту.

 

           Управлінням соціального захисту населення проведено перевірку виконання делегованих повноважень Літочківською сільською радою станом на 20 лютого 2020 року.

Управління соціального захисту населення про хід виконання делегованих повноважень по Літочківській сільській раді повідомляє наступне.

1.1 За січень – грудень 2019 року для отримання соціальних послуг до Броварського міськрайонного центру зайнятості звернувся та отримав  статус безробітного один мешканець Літочківської сільської ради, який в подальшому був працевлаштований. За період перебування на обліку дана особа отримала допомоги по безробіттю в розмірі 1987 грн. 

 Станом на 12.02.2020 на обліку в Броварському міськрайонному центрі зайнятості  мешканці с. Літочки не перебувають.

  1.2  Клопотань  Літочківської  сільської ради щодо влаштування до відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання  КЗ БРР «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»  та будинків інтернатів не надходило. 

  1.3 Колективний  договір уклали:

- Літочківська сільська рада.

Серед підприємств, розташованих на території с. Літочки, заборгованості по заробітній платі перед працюючими немає.

 1.4  Пенсіонери та особи з інвалідністю  безкоштовно користуються об’єктами культури, фізкультури та спорту.

 1.5  Проводиться робота серед випускників (осіб з інвалідністю) про можливість направлення їх на навчання в вищі учбові заклади за рахунок Фонду інвалідів.

 В управлінні соціального захисту населення мешканці Літочківської сільської ради отримують державні  соціальні допомоги :

            допомогу одиноким матерям – 5  осіб;

            одноразову допомогу при народженні дитини – 9 особи;

            допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям                                          з інвалідністю – 6 осіб;

            компенсація за надання соціальних послуг – 1особи;

            допомогу ЧАЕС на харчування –  8 особа ;

            допомогу учасникам ЧАЕС на оздоровлення – 8 особа .

Призначено житлову субсидію 52  домогосподарствам.

На комісію з питань надання субсидій  та пільг окремим сім'ям  в 2020 році звернувся один житель с. Літочки.

Пільгами на житлово-комунальні послуги користуються - 109 жителів.

За направленням на отримання технічних засобів реабілітації мешканці с. Літочки не звертались.

На особистому прийомі громадян у начальника управління  не було  жителів  с. Літочки.

Управлінням фінансів Броварської райдержадміністрації проведено перевірку  виконання делегованих повноважень Літочківською  сільською  радою.

Бюджет Літочківської сільської ради на 2019 рік затверджений рішенням сільської ради № 208 від 21.12.2018 року. Доходна частина бюджету затверджена в сумі  946,9 тис. грн; видаткова частина бюджету в сумі 946,9 тис. грн.

Обсяг доходів по загальному фонду 944,9 тис. грн, по спеціальному фонду  2,0 тис. грн..

Обсяг видатків по загальному фонду  944,9 тис. грн, по спеціальному фонду  2,0 тис грн.

       За січень - грудень 2019 року до загального фонду бюджету Літочківської сільської ради надійшло  доходів  всього 1 201,3 тис.грн., в тому числі доходів без урахування трансфертів надійшло  772,9  тис.грн. Обсяг доходів за січень-грудень по спеціальному фонду  складає 339,5 тис.грн. в тому числі доходів без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 150,7 тис.грн..

      В розрізі джерел доходів по загальному фонду виконання наступне:                                  Видаткова частина сільського бюджету за січень-грудень   по загальному фонду виконана на 98,09 %. При плані 1052,4 тис. грн, використано   1032,3 тис. грн.

     В розрізі функціональної класифікації / установ/  виконання наступне : 

(тис.грн)

Назва видів видатків

План на  січень-грудень  2019 рік

Факт за  січень- грудень 2019 рік

Відхилення   +,-

Державне управління

1031,5

1011,5

-20,0

Заходи з економічної діяльності

20,9

20,8

-0,1

Всього

1 052,4

1 032,3

-20,1


                                                                       ДОХОДИ

Доходна частина бюджету сформована відповідно до норм Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України ”Про Державний бюджет України на 2019 рік”.

Доходна частина бюджету Літочківської сільської ради на рік 2019 року затверджена з уточненням в сумі 1 222,5 тис. грн. - з них загальний фонд 1 031,5 тис. грн, спеціальний фонд 191,0 тис. грн. Фактично надійшло за січень-грудень 2019 року до загального фонду – 1 201,3 тис. грн. (без урахування трансфертів – 777,9 тис.грн.)

Найбільшу питому вагу в загальному об’ємі доходної частини бюджету  без урахування міжбюджетних трансфертів складає земельний податок та орендна плата за землю  66,9 % або 517,1 тис. грн., єдиний податок – 21.3 % або 164,7 тис.грн.. Інші види доходів займають незначну частку. Крім того з бюджету Броварського району надійшло міжбюджетних трансфертів у вигляді іншої дотації з місцевого бюджету 428,4  тис. грн.

 До спеціального фонду бюджету надійшло 339,5 тис. грн. (без урахування трансфертів – 150,7 тис.грн. та з бюджету Броварського району надано міжбюджетних трансфертів у вигляді  іншої субвенції у сумі  188,8 тис. грн.

                                                               ВИДАТКИ

Видаткова частина бюджету  на 2019 рік розрахована у відповідності до доходної частини в сумі 946,9 тис. грн. (по загальному фонду у сумі – 944,9 тис. грн. та по спеціальному фонду у сумі  -  2,0  тис. грн.).

Видаткова частина загального фонду  сільського бюджету за 2018 рік виконана на 99,97 % при плані 932,1 тис. грн. виконання становить 931,9 тис. грн.

На 2019 рік заплановано фонд оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ у сумі – 3 454,8 тис. грн. та кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі – 896,4 тис. грн.

Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетних установ визначені виходячи з розміру посадового окладу працівників I тарифного розряду ЄТС з 01.01.2019р. – 1921,00 грн., мінімальна заробітна плата з 01.01.2019р. – 4 173,00 грн.

При розрахунку заробітної плати враховано видатки на виплату всіх обов’язкових виплат та доплат, встановлених законодавством.

При розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2019 році базові обсяги коштів станом на 01.01.2019 рік збільшені в середньому на коефіцієнт 1,1.

Потреба в асигнуваннях на виплату заробітної плати та на проведення розрахунків за енергоносії для бюджетних установ затверджена в повному обсязі.

На утримання апарату сільської ради передбачена сума 944,9  тис. грн..

Видаткова частина сільського бюджету за січень- грудень 2019 року по загальному фонду виконана на 98,09 %. При плані  1052,4 тис. грн.,  використано  1032,3  тис. грн. 

Станом на 01.01.2020 року сільський бюджет загального фонду збільшився на суму   107,5  тис. грн., а саме:

за рахунок вільних лишків на суму 20,9 тис. грн. (сільська рада – 20,9тис. грн.).

за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду  на суму 86,6  тис. грн. (на апарат сільської ради – 86,6 тис. грн.).

  Станом на 01.01.2020 року сільський бюджет спеціального фонду збільшився на суму   146,75  тис. грн., а саме: 

-за рахунок платних послуг на суму 2,5 тис. грн. (апарат сільської ради – 2,5 тис. грн.).

- за рахунок суми за дорученням на суму – 144,25 тис. грн. (благоустрій 144,25 тис. грн. )

На території села затверджені та діють місцеві програми, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме: цільова програма «Програма соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної села Літочки на 2019р.», «Утримання тимчасово вільних приміщень комунальної власності Літочківської сільської ради на 2019 рік».

 Відділом освіти, культури, молоді та спорту Броварської  районної державної адміністрації проведено перевірку виконання делегованих повноважень Літочківською сільською радою станом 20 лютого 2020 року

                                                           ОСВІТА

Станом на 14.02.2020 в селі(ах) Літочки, Соболівка, що відносяться до Літочківської сільської ради, проживає дитяче населення:

- віком від 0 до 5 років – 30 дітей;

- віком від 6 до 18 років – 69 дітей.

З них охоплені навчанням:

- у Літківському НВО 60 учнів, у ЗДО «Сонячний» – 11 вихованців, інших ЗОШ – 0 учнів, ліцеях – 0 учнів, професійно-технічних закладах освіти – 4 учнів, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (для здобуття загальної середньої освіти) – 5 учнів. Усього, здобуває загальну середню освіту – 64 дітей, що становить 93 %.

Черга на влаштування дітей дошкільного віку в заклад дошкільної освіти становить – 4 осіб.

На території Літочківської сільської ради проживають діти, які віднесені до соціально незахищених категорій:

Категорії

Дошкільнят

Учнів

Всього

діти-сироти

-

-

-

діти, позбавлені батьківського піклування

-

-

-

діти з інвалідністю

-

1

1

діти з малозабезпечених родин

2

4

6

діти з неповних сімей

2

19

21

діти з багатодітних сімей

2

8

10

потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС

-

-

-

діти із внутрішньо переміщених родин з тимчасово окупованих територій (Крим, Луганська та Донецька області)

-

1

1

діти з родин, де батьки (один з батьків) є (були) учасниками антитерористичної операції (АТО, ООС)

1

-

1

 

Навчально-виховний процес у Літківському НВО забезпечується 30 педагогічними працівниками. В 2019-2020 навчальному році курсову перепідготовку пройшли 5 вчителів за різними формами навчання. Вакансії в закладі відсутні.

Працівники школи виконують значний обсяг роботи з психологічного супроводу та соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу. Психолог та соціальний педагог працюють в своїх кабінетах.

В Літківському НВО організовано гаряче харчування учнів. Середня вартість харчування учнів становить 29,50 грн.

Літківський НВО забезпечена підручниками на 100 %.

Загальний бібліотечний фонд складає 19537примірників, з них підручників – 3532.

Значна увага приділяється забезпеченню доступу учнів закладу до інформаційних ресурсів. У школі функціонує кабінет інформатики, в якому встановлено сучасний комп’ютерний комплекс (10 од.), де навчаються учні.

Навчально-виховний процес у ДНЗ «Сонячний» здійснюється 7 педагогічними працівниками. У 2019-2020 цьому навчальному році курсову перепідготовку пройшли 1 педагогічний працівників. Вакансії в ДНЗ відсутні.

В садочку усього забезпечено харчуванням 11 вихованців ДНЗ. Середня вартість харчування дітей становить: віком до 3-х років – 36,50 грн., старше 3 років – 36,85 грн.

Педагогічним працівникам вчасно виплачується заробітна плата. Заборгованість по заробітній платі відсутня. Перед виходом у відпустку педагогічним працівникам виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення.

                                                        КУЛЬТУРА

Делеговані  повноваження.

1. Підпункт 5 пункту «б» частина 1 ст. 31.

Комісія по організації охорони, реставрації та використання пам’яток історії та культури не створена.

2. Підпункт 9 пункту «б» частині 1 ст. 32.

Питання про надання неповнолітнім та пільговим категоріям населення Літочківської сільської ради права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами культури вирішено.

3. Пункт 10 пункту «б» частини 1 ст. 32.

Забезпечено охорону пам’яток історії і культури, збирається та цілеспрямовано використовується культурне надбання села.

4. Підпункт 11 пункту «б» частини 1 ст. 32.

Положення про культосвітні заклади Літочківської сільської ради не зареєстроване.

5. Частина 2 ст. 34.

Пільги працівникам культосвітніх закладів на території даної сільської ради не надаються. 

                          Обстеження стану культосвітніх закладів.

На території Літочківської сільської ради знаходяться Літочківський Будинок культури, Літочківська бібліотека-філія № 26 та Соболівський сільський клуб.

Приміщення Літочківського будинку культури спеціально збудоване 1968 року та має загальну площу 477,3 кв.м. Будівля включає в себе глядацьку залу на 210місць, репетиційну кімнату, кімнату гурткової роботи, танцювальну залу та підсобне приміщення. Також у даному приміщенні розташована бібліотека.

Згідно штатного розпису в Літочківському будинку культури працюють:

-     директор будинку культури – Гайдак Лілія Анатоліївна, освіта вища;

-     художній керівник – Хижняк Анна Володимирівна, освіта вища.

-     У будинку культури успішно працюють колективи художньої самодіяльності:

-     дитячий хореографічний колектив «Аурум»;

-     вокальний колектив;

-     любительське об’єднання «Любич».

Приміщення Соболівського сільського клубу спеціально збудоване 1960 року та має загальну площу 72,9 кв.м.

Згідно штатного розпису у Соболівському сільському клубі працює завідуюча Москаленко Наталія Василівна, освіта вища.

Творчим колективом Літочківського будинку культури протягом всього року проводяться тематичні та масові заходи до державних, календарних та обрядових свят, до яких залучаються всі мешканці сіл Літочки та Соболівка. Організовуються виставки робіт народних умільців. Згідно статистичних звітів будинку культури, постійно проводяться тематичні культурно-масові заходи, концерти, різноманітні виставки. Колективи Будинку культури беруть активну участь у районних конкурсах-оглядах, виставках та фестивалях, постійно співпрацюють з місцевою школою та сільською бібліотекою, допомагаючи у проведенні та організації тематичних свят та заходів.

Клубна документація оформлена належним чином, культурно-масова робота проводиться згідно планів, які складаються на рік та місяць.

Для покращення умов праці необхідно зробити ремонт приміщень.

Літочківська бібліотека-філія № 26 обслуговує населення с. Літочки, яке становить 734 мешканців. Бібліотека розташована в Будинку культури та займає 3 кімнати загальною площею 100 м2.

Бібліотекар Літочківської книгозбірні - Коцюба Наталія Михайлівна, освіта – середня технічна, стаж бібліотечної роботи – 29 років.

Станом на 01.02.2020 р. книжковий фонд Літочківської бібліотеки-філії № 26 становить 6140 прим. на суму 19751,17 грн., книги – 6107 прим., періодичні видання – 33 прим.

Протягом 2019 року до Літочківської книгозбірні надійшло 14 прим. книг на суму 557,90грн.  та 4 прим періодичних видань.

На 2020 рік передплачено 4 прим. періодичних видань, 4 назв: 4 газети на суму 319,48грн..

На 01.02.2020 р. бібліотека надала послуги 807 користувачам (з них 394 дітей), яким видано 4599 примірники (з них – 2140 дітям). Відвідування становить 2183, з них дітей – 1114.

Літочківська бібліотека-філія № 26 працює згідно з річним планом роботи, затвердженим директором КЗ БРР «Броварська РЦБС» та погодженим з головою Літочківської сільської ради.

Книгозбірня забезпечує бібліотечним обслуговуванням місцеве населення, надаючи загальний доступ до інформації та культурних цінностей, які акумулює та зберігає. Бібліотека бере активну участь у патріотичному вихованні молоді, формує любов до рідної землі, повагу до праці, бережливе ставлення до природи.

У бібліотеці впроваджено Універсальну десяткову класифікацію.

У своїй роботі бібліотекар книгозбірні використовує внутрішньосистемний книгообмін та МБА. Станом на 15.02.2020 р. отримано по ВСО 174 прим., видано 135 прим.; отримано по МБА 45 прим., видано 36 прим.

Щоденники роботи, сумарні книги, зошит заміни книг, загублених читачами, прошнуровані та завірені печатками.

На землях сільської ради знаходяться такі пам’ятники та пам’ятні знаки:

-  Городище VІ - V ст. до н.е. - 2,5 км на схід від села на території Заліського державного лісомисливського господарства

-  Пам’ятник на честь 137 воїнів-односельців, що не повернулися з фронтів війни (07.10.1967 р., с. Літочки центр села)

-  Меморіальний комплекс жертвам Голодомору 1932-1933 рр (2008 р с.Соболівка) не добудований та знаходиться у жахливому стані.

На території Літочківської сільської ради функціонують українська православна церква «Успіня Пресвятої Богородиці» (с. Літочки) та УПЦКП «Святого Великомученика Пантелеймона» (с. Соболівка).

Провідним інспектором з питань мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Броварської райдержадміністрації проведено перевірку виконання делегованих повноважень з питань оборонної та мобілізаційної роботи Літочківської сільської ради.    

1.В ході перевірки встановлено, що відповідно Законів України “Про оборону України”, та “Про загальновійськовий обов’язок і військову службу” в с. Літочки проводиться весняний та осінній призов юнаків, що придатні за станом здоров’я і віком та яким до відправки у Збройні Сили України виповнилося 20 років.

Призов юнаків на строкову службу проводиться у встановлені строки на підставі Указу Президента України. Кожний призовник в селі, у тому числі і ті, яким була надана відстрочка або перебувають тимчасово на обліку. Прибувають у пункт і термін, зазначений у повістці військовим комісаріатом. Протягом 2019 року підлягало призову 9 юнаків. Всього військовозобов’язаних по Літочківській сільській раді  123 чоловіки; із них: рядові, сержанти, прапорщики- 112 , офіцери-2, призовники і допризовники- 9.

Керівники підприємств і організацій, навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форм власності, відкликають призовників для забезпечення своєчасного прибуття їх до призовної дільниці та при необхідності виділяється автотранспорт.

 2.Проводиться робота по бронюванню робочих місць для військовозобов”язаних за підприємствами, на яких вони працювали до призову у Збройні Сили України.

  3.Проводиться залучення військовозобов’язаних для виконання заходів щодо оповіщення і збору сільської ради. Для виконання цього завдання залучаються власники особистого автотранспорту.

 4. На території сільської ради військові частини, установи та навчальні заклади Збройних Сил України відсутні

5.На території Літочківської сільської ради підприємств виконавців оборонного замовлення немає.

6.У сільській раді постійно здійснюються заходи щодо військово- патріотичного виховання населення. Проводяться зустрічі ветеранів зі шкільною молоддю та уроки на патріотичні теми. У сільській бібліотеці зроблена відбірка літератури на військову тематику. Кожного року до  відзначення Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні  виконкомом сільської ради затверджуються заходи, які в обов’язковому порядку виконуються. Урочисті мітинги проводяться за участі учнів школи.

 Провідним інспектором з питань цивільного захисту було проведено перевірку делегованих повноважень та надання методичної практичної допомоги виконкому Літочківської сільської ради з питань цивільного захисту населення.

 

В ході перевірки встановлено:

1. Сільський  голова та працівники сільської ради в своїй роботі керуються  положеннями Конституції України, Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом цивільного захисту України, а також іншими існуючими нормативними документами.

2. Начальник штабу цивільного захисту – голова Літочківської сільської ради Гайдак Михайло Васильович. 

3. Інформаційно-довідковий куточок цивільного захисту знаходиться в приміщенні сільської ради, на якому знаходяться наочні матеріали: протипожежна безпека, ожеледь, перша допомога при обмороженні, протирадіаційні заходи, хімічна небезпека, протидія терористичним актам та інше.

4. У Літочківській сільській раді створено консультативний пункт для ведення просвітницько-інформаційної роботи з населенням щодо питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях.

5. Керівництво сільської ради знає порядок вирішення питань  щодо вжиття необхідних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей, вжиття необхідних заходів, щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також інших заходів і діє згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом цивільного захисту України.

6. Сільська рада недостатньо укомплектована документацією з питань цивільного захисту та потребує оновлення і доповнень.

Відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури Броварської районної державної адміністрації було проведено перевірку виконання делегованих повноваженьв галузі будівництва виконкомомЛіточківської сільської ради.

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконкомом сільської ради проводиться робота по виконанню власних та делегованих повноважень в галузі  будівництва.

       Ст.31 п.б.п.1. За звітний період до виконавчого комітету Літочківської сільської ради не звертались громадяни із заявами щодо надання дозволу на оформлення права власності на приватні будівлі на підставі сертифікатів відповідності цих будівель державним будівельним нормам, стандартам та правилам.

        Ст.31 п.б.п.2. Роботи пов’язані зі створенням і веденням містобудівного кадастру в с. Літочки  на даний час не проводяться.

        Ст.31 п.б.3. З метою контролю  за додержанням містобудівного законодавства в сільській раді проводиться реєстрація повідомлень про початок виконання будівельних робіт, так з початку року повідомлення не реєструвались. На даний час виконкомом Літочківської сільської ради будівництво об’єктів не проводиться.

         Відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в 2019 році сільською радою  договори пайової участі замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту не укладались.

          Ст.31 п.б.п.5. На території Літочківської сільської ради відсутні пам’ятки археології.

          Ст. 31 п.б.п.6. Вирішення спорів з питань містобудування покладено на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку та екології.

Службою у справах дітей та сім’ї  Броварської районної державної адміністрації було проведено перевірку виконання делегованих повноважень Літочківською сільською  радою.

На території Літочківської сільської ради кількість дитячого населення  віком від 0-5 років – 30 дітей та від 6-18 років - 69 дітей. З них охоплено навчанням: у Літківському НВО навчається - 60 учнів,  у ЗДО « Сонячний»  - 11  вихованців, 4 учні  навчаються в професійно- технічних закладах освіти, у вищих навчальних закладах – 5 учнів.

Статус багатодітних мають 3 сім’ї, в них 10 дітей, з них відвідує школу – 8  та  2 дітей відвідують дошкільний навчальний заклад.

При виконавчому комітеті Літочківської сільської ради створена опікунська рада. Протягом  2019 року заяв до опікунської ради не надходило.

Призначена відповідальна особа за ведення особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Дітей-сиріт та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що знаходяться в прийомних сім’ях на території ради немає. Одна дитина – інвалід, яка відвідує школу. В селі Літочки проживає одна сім’я внутрішньо переміщені особи (Луганська область), кількість дітей  - 1 , відвідує Літківське НВО.

Сімей та дітей в них, батьки яких приймають участь в АТО (поранені, загиблі) немає.

Заяв про присвоєння почесного звання “Мати-Героїня” протягом 2019 року до виконкому сільської ради не надходило.

Броварським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської областібуло проведено перевірку виконання делегованих повноважень Літочківською сільською радою станом на 20 лютого 2020 року.

Відповідно до листа від 07.02.2020 № 155/01-08 повідомляємо Вас, що на території  Літочківської сільської ради, станом на 19.02.2020 зареєстровано:

-       17 підприємств та 16 фізичних осіб – підприємці, (з них 5 фізичних осіб – підприємців мають заборгованість по єдиному соціальному внеску на суму 69 тис. грн. та 1 підприємство на суму 98, 3 тис. грн.

В с. Літочки  всього на обліку на 19.02.2020 перебуває 175 осіб, в тому числі:

  - 151 особа – отримує пенсію за віком;

  - 16 осіб – отримують пенсію по інвалідності;

  - 5 осіб – отримують пенсію по втраті годувальника;

  - 2 особи – отримує пенсію по вислузі років;

  - 1особа одержує соціальну пенсію.

Середній розмір пенсії становить 2504,29 грн. 

Броварським районним управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області проведено перевірку стану ветеринарного обслуговування в межах Літочківськоїсільської ради.

Відповідно даним Літочівської сільської ради в с. Літочки налічується 24 гол., великої рогатої худоби, в т.ч. 17 гол., корів, коні 1 гол., птиці 1250 гол., кролі 42 гол., собак 58 гол., коти 51 гол., 3 бджолосімей.

При епізоотичному обстеженні індивідуальних селянських господарств в 2019 році на території с. Літочки досліджено 20 гол. великої рогатої худоби в тому числі 17 гол. корів. Хворих корів на лейкоз, бруцельоз та туберкульоз не виявлено. Проведено щеплення всього поголів’я ВРХ проти сибірки. Щеплено проти сказу собак 78 гол., та котів 72 гол. Господарств по вирощуванню сільськогосподарських тварин, а також агропромислового ринку в с. Літочки не зареєстровано.

В с. Літочки Броварською районною державною лабораторією Держпродспоживслужби в 2020 року проводилось дослідження по гамма фону мікроренген на годину. Гамма фон становить в середньому 10.3 мікроренген на годину, який відповідає діючим нормам Др -06. (норма до 30 мікроренген)

Ветеринарне обслуговування населення с. Літочки проводить Літківська державна дільниця ветеринарної медицини. Спеціалісти ветеринарної медицини забезпечені авто-транспортом. Скарг і зауважень на адресу фахівців ветеринарної медицини від населення та сільського голови с. Літочки до Броварського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області не надходило.

Броварським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стануЦентрального міжрегіональногоуправління Міністерства юстиції (м. Київ)20 лютого 2020 року проведено комплексну перевірку стану роботи виконавчого комітету Літочківської сільської ради Броварського району Київської області за 2019 рікта один місяць 2020 року з питань державної реєстрації актів цивільного стану.

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» розпорядженням сільського голови від 12.01.2016 року за № 01 призначена секретар сільської ради Трубенок Галина Володимирівна відповідальною за державну реєстрацію актів цивільного стану, а саме: народження фізичної особи та її походження, шлюб, смерть та за зберігання бланків свідоцтв.

У своїй діяльності виконавчий комітет при державній реєстрації актів цивільного стану дотримується вимог Сімейного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Правил державної реєстрації актів цивільного стану, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 № 3307/5) (зі змінами), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 28.12.2010 № 1371/18666 (далі – Правила), Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012 за № 1578/5 (далі – Порядок).

У ході перевірки встановлено, що виконавчий комітет розташований в окремому одноповерховому приміщенні, яке знаходиться за адресою: село Літочки Броварський район Київська область вулиця Хатянівська, 18-а.

Секретар виконавчого комітету має окремий кабінет, розташований на першому поверсі, оснащений комп’ютером, принтером, сейфом, який відповідно до пункту 3.7. Порядку прикріплений до підлоги. В сейфі зберігаються:

- бланки свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

- актові записи цивільного стану, складені протягом місяця;

- книги обліку бланків свідоцтв про народження, шлюб, смерть;

- штампи, в неробочий час який опечатується.

У відповідності до п.3.8. Порядку на вікнах приміщення сільської ради встановлені металеві грати.

Приміщення сільської ради підключене до пульту централізованої охорони ТОВ «Комкон Груп».

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» виконавчим комітетом Літочківської сільської ради за 2019 рік зареєстровано 24 актів цивільного стану, а саме: народження – 1, смерть – 16, шлюб – 3.

З них за один місяць 2019 року виконавчим комітетом 3 актів цивільного стану, а саме: народжень – 0, смертей – 2, шлюбів – 1.

На протязі одного місяця 2020 року зареєстровано 7 актів цивільного стану, а саме: народжень – 2, смертей – 5, шлюбів – 0.

В порівнянні з відповідним періодом одного місяця 2019 року зареєстровано на 4 акти цивільного стану більше.

На день перевірки виконавчим комітетом за лютий місяць 2020 року не зареєстровано жодного акту цивільного стану.

Бланки гербових свідоцтв зберігаються та використовуються відповідно до Порядку. Фактичний залишок свідоцтв відповідає залишку, який відображений у звіті.

Згідно пункту 5.6 Порядку у книгах обліку бланків свідоцтв за видами підраховуються та зазначаються щоквартальні відомості про кількість залишків бланків свідоцтв.

Книги обліку бланків свідоцтв (додаток 7, 8) відповідно до п.4.3. Порядку пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою, заповнюються чітким розбірливим почерком, неправильно зроблені записи належним чином засвідчені.

На день перевірки залишку бланків свідоцтв немає.

Секретар виконавчого комітету звітується перед відділом щомісячно.

Виконавчий комітет Літочківської сільської ради дотримується Правил державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 № 3307/5) (зі змінами), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 28.12.2010 № 1371/18666.

При державній реєстрації актів про народження та смерть видаються відповідні довідки (для отримання допомоги на поховання, про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України), про що в актових записах є відповідні відмітки та підписи.

Списки паспортів громадян України, зданих у зв'язку з державною реєстрацією смерті, передаються щомісяця, але не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, до Броварського районного відділу Центрального міжрегіонального управління ДМС України у місті Києві та Київській області, тобто за місцезнаходженням відділу державної реєстрації актів цивільного стану, згідно додатку 21, а повідомлення про державну реєстрацію шлюбу (розірвання шлюбу), смерті, зміни імені, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень призовників та військовозобов’язаних, передаються в семиденний строк після проведення державної реєстрації смерті районним (міським) військовим комісаріатам, в яких перебувають на військовому обліку призовники і військовозобов’язані, згідно додатку 19, що передбачено Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921.

Про непередачу, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, виконавчий комітет повідомляє Броварський районний відділ Центрального міжрегіонального управління ДМС України у місті Києві та Київській області за місцезнаходженням відділу державної реєстрації актів цивільного стану, згідно додатку 22, про що робиться відмітка у графі "Для відміток" актового запису про смерть.

У разі якщо місце проживання померлого призовника або військовозобов’язаного зареєстровано на окупованій території або документально не підтверджено, таке повідомлення надсилається за місцезнаходженням відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Належним чином, у відповідності до п. 16 глави 5 розділу ІІІ Правил повідомляється Головне управління Пенсійного фонду України в Київській області про громадян, які померли, а у разі відсутності державної реєстрації смерті надсилається відповідне повідомлення.

Державна реєстрація шлюбу проводиться виконавчим комітетом після закінчення одного місяця з дня подання нареченими заяви про державну реєстрацію шлюбу.

Форма та зміст прийнятих заяв про державну реєстрацію шлюбу відповідає додатку 8 до Правил.

На день перевірки не подано жодної заяви про державну реєстрацію шлюбу. За 2019 рік виконавчим комітетом прийнято 3 заяви про державну реєстрацію шлюбу.

Урочисті реєстрації шлюбу проводяться в Будинку культури.

У коридорі Літочківської сільської ради розміщені інформаційні стенди довідково-інформаційним матеріалом щодо державної реєстрації актів цивільного стану (про державну реєстрацію народження, про державну реєстрацію шлюбу, про державну реєстрацію смерті, інформація щодо проходження медичного обстеження, пам’ятка про терміни державної реєстрації народження, інформація про запровадження послуги щодо прийому документів, необхідних для проведення державної реєстрації народження дитини, та видачі свідоцтв про народження безпосередньо у закладі охорони здоров’я, де приймаються пологи, інформація про прийняття документів, необхідних для проведення реєстрації місця проживання новонародженої дитини, електронний сервіс з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, графік роботи відділу державної реєстрації актів цивільного стану, Пам’ятка щодо процедури отримання свідоцтва про народження дитини, яка народилась на тимчасово окупованій території України, Пам’ятка щодо процедури отримання свідоцтва про смерть, коли особа померла на тимчасово окупованій території України, зразки відповідних заяв до суду).

В приміщенні сільської ради секретарем розміщені у доступних для огляду місцях інформаційні буклети щодо:

-           електронного сервісу з проставлення апостиля на офіційних документах;

-           електронних сервісів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

-           реформ у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

-           прийняття необхідних документів та видачі свідоцтв про народження безпосередньо у закладі охорони здоров’я, де приймаються пологи, з переліком необхідних документів;

-           прийняття документів необхідних для проведення реєстрації місця проживання новонародженої дитини, з переліком необхідних документів;

-           «Наближення послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану до споживача»;

-           реєстрації шлюбу за 24 години;

-           про функціонування електронних сервісів та послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану .

Секретар виконавчого комітету сільської ради в роботі керується сімейним законодавством та рекомендаціями Броварського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області, про що свідчить заведений наряд з відповідними надісланими документами.

Враховуючи вище викладене, вважаю за необхідне:

1.         Детально опрацювати на нараді з посадовою особою, на яку покладено обов’язок щодо державної реєстрації актів цивільного стану, довідку перевірки.

2.         При державній реєстрації актів цивільного стану дотримуватись Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 за №52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 24.12.2010 за №3307/5) (зі змінами), Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012 за № 1578/5.

3.         Забезпечити належне вивчення та застосування на практиці нових законодавчих актів з питань державної реєстрації актів цивільного стану (Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (зі змінами)).

4.         Постійно проводити правороз’яснювальну роботу серед населення села щодо державної реєстрації народження та смерті.

Про результати опрацювання довідки виконавчому комітету Літочківської сільської ради Броварського району Київської області проінформувати відділ державної реєстрації актів цивільного стану до 20 березня 2020 року.


Комунальним некомерційним підприємством Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» проведено перевірку виконання делегованих повноважень у сфері охорони здоров’я Літочківською сільською радою.

З метою отримання інформації  про стан надання первинної медичної допомоги місцевому населенню, 11.02.2020 року був здійснений виїзд фахівців  до Літочківського фельдшерського  пункту .

За  результатами  вивчення даного питання встановлено:

П.8.1.Забезпечення пiльгових категорiй населення безкоштовними лікарськими засобами здійснюється згідно чинного законодавства, а саме відповідно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України за №1303 вiд 17 серпня 1998 року, та Урядової програми «Доступні ліки».

П.8.2. Ліцензія на право займатись медичноюпрактикою згідно з Наказом Міністерства охорони  здоров’я  України  від 11.05.2018 №903. 

П.8.3. Згідно положення про роботу амбулаторій ЗПСМ та ФП медичні послуги надаються безкоштовно та в повному обсязі.  Прийом громадян, які знаходяться на амбулаторному та денному стаціонарному  лікуванні  проводиться згідно графіку роботи фельдшерського пункту  та після закінчення роботи у разі звернення громадян для надання невідкладної медичної допомоги. 

П.8.4. Положення про Літочківський  фельдшерський  пункт  розроблено та затверджено адміністрацією КНП БРР  «Броварський РЦ ПМСД».

П.8.5. Літочківський ФПпри виникненні надзвичайної ситуації спроможний надати медичну  допомогу  постраждалим  з розрахунку до кількості медичного персоналу, ліків та медичних засобів.

П.8.7. Надання медичним працiвникам передбачених законодавством пiльг відсутнє.

 

Забезпечення  лікарями та середнім медичним персоналом:

Назва

Лікарі

Середній мед. персонал

Молодший медперсонал

Інші

Кількість штатних   одиниць

Кількість фізичних   осіб

Кількість штатних   одиниць

Кількість фізичних осіб

Кількість штатних   одиниць

Кількість фізичних   осіб

Кількість штатних   одиниць

Кількість фізичних осіб

Літочківський ФП

-

-

1

 1              

-

-

-

     -                                     
Броварським міськрайонним центром зайнятості було проведено перевірку стану ринку праці по Літочківській сільській  раді.


За січень- грудень 2019 року для отримання соціальних послуг до Броварського міськрайонного центру зайнятості звернувся та отримав статус безробітного1 мешканецьЛіточівської сільської ради, який у подальшому був працевлаштований. За період перебування на обліку дана особа отримала допомогу по безробіттю в розмірі 1987 грн.

Станом на 12.02.2020 на обліку в Броварському міськрайонному центрі зайнятості особи, які проживають в с. Літочки на обліку не перебувають.

Броварським відділенням АТ «Київоблгаз» було проведено перевірку станугазифікації Літочківської  сільської ради станом на 16 лютого2020 року:

Броварське відділення АТ «Київоблгаз» експлуатує по Літочківській сільській раді 28.710 км. газових мереж та 5,523 км. газопроводів-вводів.

Газифіковано природним газом 430індивідуальних житлових будинків, із них обладнано лічильниками газу 429шт., або 99,76 %  від загальної кількості.

За даними постачальника природного газу ТОВ «Київоблгаззбут», борг за спожитий природний газ населенням Літочківської сільської ради  станом:

-            на 01.02.2019року – 851 269 грн.      

-            на 15.02.2020 року – 380 872 грн.

Серед них 50 абонентів, борг яких за спожитий природній газ перевищує 2000 грн.

Голова комісії:                                       

О. МОРДАЧ

 

Члени комісії:

В. МАРТИНЕНКО


 

Ознайомлений:

 

Літочківський сільський голова:


 

М. ГАЙДАК

 


                                                    

                                       Літочківська сільська рада

                           Броварського району  Київської області

 

 

 

                                   Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

    від  04 лютого  2016  року                                                 №  09

 

                                                   с.Літочки

 

   Про призначення посадової особи,

   яка організовує доступ до публічної інформації

 

 

         В зв'язку з набранням чинності Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись пунктом 3 частини 1, статті 3 цього Закону та з  метою забезпечення виконання його положень,

НАКАЗУЮ:

 

                    1.Покласти на секретаря  сільської ради Трубенок Галину Володимирівну обов'язки по організації доступу до публічної інформації у Літочківській сільській раді.

 

                    2.Організація доступу до публічної інформації здійснюється у відповідності до Положення про доступ до публічної інформації у Літочківській сільській раді.

 

                    3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

Сільський голова                                                             М.В.Гайдак   

                                                                                                                                            Проект
Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

Р І Ш Е Н Н Я


"Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

громадянам в межах с. Літочки

Броварського району Київської області "


Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та додані до неї матеріали, керуючись т.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.,50 ЗК "Про землеустрій", ЗУ “Про державний земельний кадастр”ст.118, 123, 186-1 Земельного кодексу України сесія Літочківської сільської ради Броварського району Київської області в и р і ш и л а :


1.Надати дозвіл громадянам на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства та ведення садівництва в с.Літочки Броварського району Київської області (згідно з додатком).

2.Рекомендувати громадянам звернутися до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити його згідно норм чинного законодавства України.

4.Попередити громадян про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстровано з вини заявника (п.10 ст.24 ЗУ “Про Державний земельний кадастр”).

5.Зазначений дозвіл нарозробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не надає громадянам права володіти, розпоряджатися та користуватися вказаною ділянкою до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.


Сільський голова                       О.В.Дасік

с.Літочки________ 2013 року

______

                                                                                  Проект

                                       Літочківська сільська рада

                         Броварського району Київської області
                                                Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки та передачу її у власність громадянам в межах с. Літочки Броварського району Київської області

Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель комунальної власності у власність громадянам, розташовані в с. Літочки, розроблені ФОП “Іващенко Т.В.” , ТОВ “ЗемЮрКонсалтинг” та ТОВ “Укргеоземпроект”, враховуючи Витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку,керуючись ст.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.50 ЗУ “Про землеустрій” п. 5 ст.16 ЗУ “Про Державний земельний кадастр” ст.118,122,123,181-1 Земельного кодексу України сесія Літочківської сільської ради сільська рада в и р і ш и л а :

1.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель комунальної власності у власність громадянам, розташовані в с. Літочки, розроблені ФОП “Іващенко Т.В.”, ТОВ “ЗемЮрКонсалтинг” та ТОВ “Укргеоземпроект”,(згідно з додатком)

2.Передати у власність громадянам земельні ділянки (угіддя-сіножать, для випасання худоби) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , розташовані в с. Літочки.

3.Встановити, що вказаній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер.

4.Громадянам приступити до використання земельної діялнки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.


Сільський голова                                           О.В.Дасік

с. Літочки___________ 2013 року

__________

                                                                                       проект
                                  Літочківська сільська рада

                       Броварського району Київської області

                                   Р І Ш Е Н Н Я


"Про надання дозволу на розробку технічної документації

із землеустрою щодо встановлення та відновлення меж

земельної ділянки на місцевості громадянам в межах

с. Літочки, Соболівка Броварського району Київської області "


Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення та відновлення меж

земельної ділянки на місцевості та додані до неї матеріали, керуючись т.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.,50 ЗК "Про землеустрій", ЗУ “Про державний земельний кадастр”ст.118,120,123,186-1 Земельного кодексу України сесія Літочківської сільської ради Броварського району Київської області в и р і ш и л а :


1.Надати дозвіл громадянам на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення та відновлення меж земельної ділянки на місцевості для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства та ведення садівництва в с.Літочки, Соболівка Броварського району Київської області (згідно з додатком).

2.Рекомендувати громадянам звернутися до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення та відновлення меж земельної ділянки на місцевості

3.Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення та відновлення меж земельної ділянки на місцевості розробити та погодити її згідно норм чинного законодавства України.

4.Попередити громадян про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстровано з вини заявника (п.10 ст.24 ЗУ “Про Державний земельний кадастр”).


Сільський голова                     О.В.Дасік


с.Літочки_________ 2013 року

__________


                                                                               проект

                                              Літочківська сільська рада

                            Броварського району Київської області

                                             Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації із

землеустрою щодо відновлення та встановлення меж

земельної ділянки на місцевості та передачу її у власність

гр.__ в межах с. Літочки , Соболівка Броварського району Київської області

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо відновлення та встановлення меж земельної ділянки на місцевості площею ____ га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівельі споруд та ведення особистого селянського господарства за рахунок земель комунальної власності у власність гр.__, розташовану в с. Літочки по вул.---, розроблену ТОВ , враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № __ від __,керуючись ст.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.50 ЗУ “Про землеустрій” п. 5 ст.16 ЗУ “Про Державний земельний кадастр” ст.118,120,122,123,181-1 Земельного кодексу України сесія Літочківської сільської ради сільська рада в и р і ш и л а :

1.Затвердити технічну документацію землеустрою щодо відновлення та встановлення меж земельної ділянки на місцевості площею ___ га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель комунальної власності у власність гр.__, розташовану в с. Літочки по вул.__, розроблену ТОВ “____”

2.Передати у власність гр.__земельну ділянку площею___ га (угіддя-__) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд , розташовану в с. Літочки по вул.___

3.Встановити, що вказаній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер_____________________.


Сільський голова                         О.В.Дасік


с. Літочки_________2013 року

________                                                              Літочківська сільська рада

Броварського району Київської області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 26 квітня 2011року                                    35

с.Літочки

Про призначення посадової особи,

яка організовує доступ до публічної інформації


       В зв'язку з набранням чинності Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись пунктом 3 частини 1, статті 3 цього Закону та з метою забезпечення виконання його положень,

НАКАЗУЮ:

1.Покласти на секретаря сільської ради Кириченко Валентину Миколаївну обов'язки по організації доступу до публічної інформації у Літочківській сільській раді.

2.Організація доступу до публічної інформації здійснюється у відповідності до Положення про доступ до публічної інформації у Літочківській сільській раді.

3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова О.В.ДасікЛіточківському сільському голові

Дасіку О.В.

ЗАПИТ

на отримання інформації

Я, ______________________________________________________________

(прізвище, ім.»я, по-батькові)

що проживаю за адресою:__________________________________________

_________________________________________________________________

прошу надати мені наступну публічну інформацію:

Вид інформації___________________________________________________

(рішення сесії селищної ради, рішення виконкому селищної ради,

___________________________________________________________________________

рішення постійної депутатської комісії, комісії виконкому, інше)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Назва документа:_________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Реквізити документа:______________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Короткий зміст документа:_________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Мій телефон:_______________________. E-Мeil_______________________

Дата______________________ Підпис______________________________

Реєстраційний №______________ від____________________

Підпис відповідальної особи_____

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про доступ до публічної інформації

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Публічна інформація

1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством,

або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень,інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 2.Мета і сфера дії Закону

1. Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

2. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Стаття 3.Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації

1. Право на доступ до публічної інформації гарантується:

1) обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків,передбачених законом;

2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;

3)максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;

4)доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;

5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Стаття 4.Принципи забезпечення доступу до публічної інформації

1. Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах:

1) прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень;

2) вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;

3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Розділ II. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 5.Забезпечення доступу до інформації

1. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

на інформаційних стендах;

будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

Стаття 6.Публічна інформація з обмеженим доступом

1. Інформацією з обмеженим доступом є:

1) конфіденційна інформація;

2) таємна інформація;

3) службова інформація.

2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для

захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації,які існували раніше.

5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування

юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

6. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які:

1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади;

2) обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.

7. Обмеженню доступу підлягає інформація,а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Стаття 7. Конфіденційна інформація

1. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону.

2.Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Стаття 8.Таємна інформація

1. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом

таємницю.

2. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Стаття 9.Службова інформація

1. Відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону

до службової може належати така інформація:

1) що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування".Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 цього Закону.

3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі.

Стаття 10.Доступ до інформації про особу

1.Кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані:

1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;

2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;

3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.

5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

Стаття 11. Захист особи, яка оприлюднює інформацію

1. Посадові та службові особи не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала

обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується істотної загрози здоров'ю чи безпеці громадян,довкіллю.

Розділ III. СУБ'ЄКТИ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДОСТУПУ

ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 12.Визначення та перелік суб'єктів

1. Суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:

1) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень;

2) розпорядники інформації -суб'єкти, визначені у статті 13 цього Закону;

3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань запитів на інформацію розпорядників інформації.

Стаття 13.Розпорядники інформації

1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:

1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання;

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів,бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;

4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

2. До розпорядників інформації,зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють:

1) інформацією про стан довкілля;

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян;

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).

3. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини першої та в частині другій цієї статті, вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.

4. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.

Стаття 14.Обов'язки розпорядників інформації

1. Розпорядники інформації зобов'язані:

1) оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення;

2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;

3) вести облік запитів на інформацію;

4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;

5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації;

6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

Стаття 15.Оприлюднення інформації розпорядниками

1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крімвнутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

11) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:

їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних

підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг,правила їх оформлення;

перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень;

12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення

документа і дати оновлення інформації.

3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

Стаття 16.Відповідальні особи з питань запитів на інформацію

1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань запитів на інформацію розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під

час оформлення запиту.

2. Запит, що пройшов реєстрацію у встановленому розпорядником інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань запитів на інформацію.

Стаття17. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації

1. Парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.

2. Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.

3. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до закону.

Стаття 18.Реєстрація документів розпорядника інформації

1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у суб'єктів владних повноважень, підлягають обов'язковій реєстрації в системі обліку, що має містити:

1) назву документа;

2) дату створення документа;

3) дату надходження документа;

4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

5) передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом;

7) галузь;

8) ключові слова;

9) тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо);

10) вид (нормативні акти, угоди,рішення, протоколи, звіти, прес-релізи);

11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

12) форму та місце зберігання документа тощо.

2. Доступ до системи обліку, що містить інформацію про документ, що знаходиться у суб'єкта владних повноважень, забезпечується шляхом:

1) оприлюднення на офіційних веб-сайтах суб'єктів владних повноважень такої інформації, а в разі їх відсутності- в інший прийнятний спосіб;

2) надання доступу до системи за запитами.

3. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.

4. Розпорядники інформації несуть відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до закону.

Розділ IV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАПИТОМ

Стаття 19.Оформлення запитів на інформацію

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі.

5. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти,а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний

телефон,та надати копію запиту особі, яка його подала.

Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію

1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану

довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в

письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Стаття 21.Плата за надання інформації

1. Інформація на запит надається безкоштовно.

2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Стаття 22.Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.

2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним

повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути

зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи,відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку

оскарження прийнятого рішення.

7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

Розділ V. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 23.Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

Стаття 24.Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;

2) ненадання інформації на запит;

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

8) нездійснення реєстрації документів;

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

у статті 212-3:

частину першу після слів "Про інформацію" ( 2657-12 ) доповнити словами "Про доступ до публічної інформації" (2939-17 );

примітку викласти в такій редакції:

"Примітка. Особи, визначені в примітці до статті 212-26 цього Кодексу, притягаються до відповідальності за діяння, передбачені даною статтею, згідно із статтею212-26";

частину першу статті 212-26 після слів "Про інформацію" (2657-12 ) доповнити словами "Про доступ до публічної інформації" (2939-17 );

2) у назві та абзаці першому частини першої статті 330 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) слова "яка є власністю держави" замінити словами "яка знаходиться у володінні держави";

3) частину десяту статті 9 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2000 р., N 10, ст. 79)доповнити двома реченнями такого змісту: "Забороняється

оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової діяльності до прийняття рішення за результатами такої діяльності. Питання оприлюднення або надання такої інформації після прийняття рішення регулюється законом";

4) статтю 9 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність" ( 374-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 89) доповнити реченням такого змісту: "Забороняється оприлюднювати або надавати (розголошувати) зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи контррозвідувальної діяльності та заходів до прийняття рішення за результатами такої діяльності або заходів";

5) статтю 13 Закону України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 43, ст. 214) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Зазначені положення не поширюються на випадки оприлюднення чи надання інформації на підставі Закону України"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ).

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк, передбачені статтею 21 цього Закону;

внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 13січня 2011 року

 

 


Comments